Silne przyspieszenie wzrostu produkcji

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w kwietniu do 9,3% r/r wobec 1,8% w marcu, co było powyżej naszej prognozy (7,8%) oraz poniżej konsensusu rynkowego (9,5%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w kwietniu o 0,5% m/m. Głównymi czynnikami przyczyniającymi się do zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy marcem i kwietniem były korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w kwietniu br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2017 r., podczas gdy w marcu 2018 r., była ona mniejsza o 1 dzień niż przed rokiem) oraz efekt niskiej ubiegłorocznej bazy.

Dane o strukturze kwietniowej produkcji wskazują na szeroki zakres ożywienia w przetwórstwie przemysłowym. W kwietniu mieliśmy do czynienia z relatywnie szybkim wzrostem produkcji zarówno w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży ("maszyny i urządzenia” (17,0% r/r), "urządzenia elektryczne” (11,3%) oraz "meble” (14,9%)), jak i działach powiązanych z branżą budowlaną ("wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych” (12,7%), "wyroby z metali” (12,6%) oraz "koks i produkty rafinacji ropy naftowej” (17,0%)). Oznacza to, że aktywność w polskim przemyśle w kwietniu była, podobnie jak w poprzednich miesiącach, wspierana zarówno przez silny popyt zewnętrzny, jak i boom budowlany w Polsce, w szczególności silne ożywienie publicznych inwestycji infrastrukturalnych (patrz niżej). Łączny wpływ tych czynników na produkcję przemysłową w kwietniu był silniejszy niż oczekiwaliśmy.

Spowolnienie w światowym handlu obniży dynamikę produkcji w Polsce

Odnotowane przyspieszenie produkcji przemysłowej w kwietniu sygnalizowane było w odczytach PMI dla przetwórstwa. Składowa PMI dla bieżącej produkcji wzrosła w kwietniu do 55,4 pkt. wobec 54,4 w marcu br., kształtując się na poziomie najwyższym od grudnia 2017 r. Co istotne, w kwietniu odnotowano wyższe wartości składowych dotyczących nowych zamówień ogółem oraz nowych zamówień eksportowych. Mimo tego oceniamy, że prawdopodobieństwo obniżenia tempa wzrostu produkcji przemysłowej w najbliższych miesiącach jest wysokie. Naszym zdaniem źródłem spowolnienia w polskim przemyśle będzie obniżenie dynamiki światowego handlu, sygnalizowane przez wyraźny spadek składowych PMI dla nowych zamówień eksportowych w Niemczech i Chinach (w Chinach składowa ta spadła poniżej 50 pkt., sygnalizując spadek zamówień eksportowych i kształtując się na poziomie najniższym od listopada 2016 r.). Wzrost protekcjonizmu w Stanach Zjednoczonych może pogłębić te tendencje, choć ze względu na trwające obecnie równolegle negocjacje pomiędzy Chinami i USA oraz krajami UE i USA trudno obecnie ocenić skalę negatywnego wpływu tego czynnika na polski eksport w najbliższych kwartałach.

Szczyt dynamiki inwestycji publicznych w I kw.?

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w kwietniu do 19,7% r/r wobec 16,2% w marcu. W kierunku zwiększenia tempa wzrostu produkcji oddziaływały wspomniane wyżej korzystne efekty kalendarzowe. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w kwietniu br. o 1,2% m/m, co oznacza trzeci z rzędu spadek produkcji w ujęciu miesięcznym.

W strukturze produkcji budowlano-montażowej na szczególną uwagę zasługuje silne przyspieszenie wzrostu produkcji w dziale "wznoszenie budynków” (do 36,0% r/r, najwyżej w historii szeregu), przy jednoczesnym spowolnieniu dynamiki w dziale "budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” (do 22,2% r/r, najniżej od grudnia ub.r.). Odnotowane w kwietniu zmiany w strukturze produkcji są zgodne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym w 2018 r. nastąpi wyraźny wzrost inwestycji przedsiębiorstw, którego efektem będą wyższe nakłady na budynki i budowle konieczne dla zwiększenia mocy wytwórczych. Ponadto, taka struktura produkcji sygnalizuje, że w szczyt dla dynamiki inwestycji publicznych w infrastrukturę nastąpił w I kw. br., a w kolejnych kwartałach, na skutek efektów wysokiej ubiegłorocznej bazy i ograniczeń podażowych (braku wykwalifikowanych pracowników), dynamika inwestycji publicznych będzie się stopniowo obniżać. Wsparciem dla tego scenariusza jest odnotowane w ostatnich miesiącach wyraźne pogorszenie wskaźnika koniunktury GUS obrazującego portfel zamówień w budownictwie.

Ryzyko w górę dla dynamiki PKB w II kw.

Opublikowane dziś dane o produkcji przemysłowej i budowlano montażowej są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji. W połączeniu z lepszymi od oczekiwań wstępnymi danymi o PKB w I kw. br. (por. MAKROpuls z 15.05.2018) sygnalizują one ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w II kw. br. i w całym 2018 r. Naszą aktualną prognozę struktury wzrostu gospodarczego w Polsce w latach 2018-2019 przedstawimy 11 czerwca br.

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku