Nieznaczny spadek dynamiki płac w lutym

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w lutym do 6,8% r/r z 7,3% w styczniu, kształtując się poniżej naszej prognozy zgodnej z konsensem rynkowym (7,3%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w lutym o 5,4% r/r wobec 5,3% w styczniu.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia rocznej dynamiki płac była narastająca presja płacowa związana z poprawą sytuacji na rynku pracy. W przeciwnym kierunku oddziaływało ustąpienie styczniowego efektu wypłat zmiennych składników wynagrodzenia, głównie w przetwórstwie. Niekorzystny wpływ na dynamikę wynagrodzeń miały również efekty wysokiej bazy w kategorii "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (w lutym 2017 r. płace w tej branży wrosły o 16,2% m/m).

W kolejnych miesiącach oczekujemy nieznacznego wzrostu rocznej dynamiki płac wspieranej przez zapowiedziane podwyżki w górnictwie oraz narastającą presję płacową w szeregu branż. W konsekwencji, w najbliższych miesiącach roczna dynamika płac będzie się kształtować w przedziale 7-8%.

Wzrost zatrudnienia powoli wyhamowuje

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w lutym o 10,4 tys. m/m wobec wzrostu o 121,8 tys. w styczniu. Silny wzrost zatrudnienia w styczniu jest typowy dla tego miesiąca (efekt rewizji próby – por. MAKROpuls z 16.02.2018) i nie powinien stanowić punktu odniesienia dla danych lutowych. W konsekwencji roczna dynamika zatrudnienia w lutym obniżyła się do 3,7% r/r wobec 3,8% w styczniu. W kierunku spadku dynamiki zatrudnienia oddziaływały efekty wysokiej bazy sprzed roku (w lutym 2017 r. liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw zwiększyła się o 16,5 tys. m/m). Ponadto, wzrost zatrudnienia w lutym był ograniczany przez niekorzystne warunki meteorologiczne (silne mrozy), co nie sprzyjało zwiększeniu zatrudnienia w firmach budowlanych. Pod względem przeciętnej temperatury był to najzimniejszy luty od 2012 r.

W kolejnych kwartałach oczekujemy stopniowego wyhamowania poprawy sytuacji na rynku pracy i łagodnego obniżenia rocznej dynamiki zatrudnienia zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w całej gospodarce (por. MAKROmapa z 5.02.2018). Wyhamowanie wzrostu zatrudnienia nastąpi mimo spodziewanego przez nas zwiększenia inwestycji publicznych i przedsiębiorstw, których potencjalnie korzystny wpływ na zatrudnienie będzie ograniczany przez rosnące trudności firm ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników.

Szybki wzrost płac wsparciem dla konsumpcji

Szacujemy, że realne tempo wzrostu płac wyniosło 5,0% r/r w okresie styczeń-luty wobec 4,5% w IV kw. ub. r. W połączeniu z oczekiwanym przez nas przyspieszeniem wzrostu wynagrodzeń w marcu stanowi to wsparcie dla naszej prognozy zwiększenia dynamiki spożycia prywatnego w I kw. 2018 r. (5,2% r/r wobec 4,9% w IV kw. 2017 r.).

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i cen obligacji.

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku