Produkcja przemysłowa powyżej oczekiwań

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w styczniu do 8,6% r/r wobec 2,7% w grudniu ub. r., co było powyżej naszej prognozy (7,8%) oraz konsensusu rynkowego (8,0%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w styczniu o 0,8% m/m.

Efekty kalendarzowe korzystne dla produkcji przemysłowej

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy grudniem a styczniem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych. W styczniu br. liczba dni roboczych była taka sama jak w 2017 r., podczas gdy w grudniu 2017 r. była ona o 2 mniejsza niż w 2016 r. Podobnie jak w poprzednich miesiącach mieliśmy do czynienia z relatywnie szybkim wzrostem produkcji zarówno w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży ("maszyny i urządzenia” (16,9% r/r w styczniu), "urządzenia elektryczne” (12,6%) oraz "meble” (12,2%)), jak i działach powiązanych z branżą budowlaną ("wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych” (22,9%), "wyroby z metali” (18,0%) oraz "wyroby z gumy i tworzyw sztucznych” (14,4%)). Wysokiej dynamice produkcji w działach nastawionych na eksport sprzyja utrzymująca się dobra koniunktura przetwórstwie w strefie euro, w szczególności w Niemczech (por. MAKROmapa z 29.01.2018). Oddziałuje ona bowiem w kierunku zwiększenia popytu na wytwarzane w Polsce towary stanowiące wsad do produkcji dóbr finalnych (tzw. dobra pośrednie), Wzrostowi dynamiki produkcji przemysłowej w działach powiązanych z branżą budowlaną sprzyja natomiast ożywienie w krajowym budownictwie (patrz poniżej).

Szeroki zakres ożywienia w budownictwie

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w styczniu do 34,7% r/r wobec 12,7% w grudniu ub. r. W kierunku wyższego tempa wzrostu produkcji oddziaływały wspomniane wyżej korzystne efekty kalendarzowe. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja w budownictwie zwiększyła się styczniu o 8,8% m/m, co jest jej najsilniejszym wzrostem od marca 2017 r. Wzrost produkcji budowalnej w styczniu miał szeroki zakres i odnotowano go we wszystkich jej działach: "wznoszenie budynków” (38,0% r/r), "roboty specjalistyczne” (36,9%) oraz "budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” (27,6%). Wskazuje to, że w kierunku wzrostu produkcji budowlano-montażowej oddziałuje zarówno zwiększenie publicznych nakładów na infrastrukturę, rosnąca aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw, jak i kontynuacja ożywienia w budownictwie mieszkaniowym. Istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu rocznej dynamiki produkcji budowlano-montażowej w styczniu były korzystne na tle historycznym warunki pogodowe umożliwiające prowadzenie prac budowalnych.

Sprzedaż samochodów podbiła dynamikę sprzedaży detalicznej

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w styczniu do 8,2% r/r wobec 6,0% w grudniu, co było powyżej naszej prognozy (6,9%) i konsensusu rynkowego (7,3%). Realna dynamika sprzedaży detalicznej zwiększyła się w styczniu do 7,7% r/r z 5,2% w grudniu. W kierunku jej zwiększenia oddziaływała przede wszystkim wyższa sprzedaż w kategoriach "pojazdy samochodowe, motocykle, części” (17,9% r/r w styczniu wobec 0,1% w grudniu) oraz "pozostałe” (12,2% wobec -1,3%). Zwiększyły one roczną nominalną dynamikę sprzedaży detalicznej odpowiednio o ok. 1,9 pkt. proc. i 1,3 pkt. proc. W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje wysoka dynamika sprzedaży w kategorii "pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (8,5% r/r w styczniu wobec 6,2% w grudniu), wskazująca na utrzymujący się silny popyt konsumpcyjny.

Styczniowe dane o produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej sygnalizują ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w I kw. (4,7% r/r wobec 5,1% w IV kw. ub. r.). Dane są w naszej ocenie lekko pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku