Produkcja przemysłowa lekko poniżej oczekiwań

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w lutym do 7,4% r/r wobec 8,6% w styczniu, co było poniżej naszej prognozy (8,3%) oraz konsensusu rynkowego (8,1%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w lutym o 1,3% m/m.

Silny popyt zewnętrzny i boom w budownictwie wsparciem dla produkcji przemysłowej

W strukturze lutowej produkcji przemysłowej na uwagę zasługuje silne przyspieszenie wzrostu produkcji w dziale "wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” (z 3,7% r/r w styczniu do 14,1% w lutym), w znacznym stopniu związane z relatywnie mroźną zimną w drugiej połowie miesiąca. Szacujemy, że wzrost dynamiki produkcji w tym dziale podbił roczne tempo wzrostu produkcji przemysłowej o 0,8 pkt. proc. Warto również odnotować wyraźne wyhamowanie wzrostu produkcji w przetwórstwie przemysłowym (z 9,7% r/r w styczniu do 7,3% w lutym), ograniczanej głównie przez trudności firm ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników i lekkie pogorszenie koniunktury w przetwórstwie przemysłowym strefy euro (por. MAKROmapa z 26.02.2018).

Udział wartości produkcji działów przemysłu, w których odnotowano wzrost produkcji w lutym w ujęciu rocznym, wyniósł 83,2%. Wskazuje to na szeroki zakres ożywienia w przetwórstwie przemysłowym. Podobnie jak w poprzednich miesiącach mieliśmy do czynienia z relatywnie szybkim wzrostem produkcji zarówno w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży ("maszyny i urządzenia” (20,5% r/r w lutym), "urządzenia elektryczne” (10,8%) oraz "meble” (10,0%)), jak i działach powiązanych z branżą budowlaną ("wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych” (13,4%), "wyroby z metali” (15,6%) oraz "koks i produkty rafinacji ropy naftowej” (17,0%)). Oznacza to, że aktywność w polskim przemyśle jest nadal wspierana przez silny popyt zewnętrzny, jak i boom budowlany w Polsce, w szczególności silne ożywienie publicznych inwestycji infrastrukturalnych (patrz poniżej).

Boom w inwestycjach publicznych

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej obniżyła się w lutym do 31,4% r/r wobec 34,7% w styczniu. Do spadku rocznej dynamiki produkcji przyczyniły się niekorzystne warunki pogodowe, jednak lutowe tempo wzrostu produkcji było wyraźnie wyższe od naszych oczekiwań. Sygnalizuje to silniejsze niż przewidywaliśmy ożywienie w budownictwie, wspierane głównie przez znaczący wzrost aktywności inwestycyjnej sektora publicznego. Wsparciem dla takiej oceny jest odnotowana w lutym bardzo wysoka dynamika produkcji w dziale "budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” (65,0% r/r, drugi najszybszy wzrost w historii). Wskazuje to, że czynnikiem dynamizującym aktywność w branży budowlanej są nakłady na publiczną infrastrukturę (drogi, koleje, przesył mediów). Dodatkowym wsparciem dla produkcji w tym dziale jest przejściowo zwiększona aktywność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego, związana z zaplanowanymi na jesień wyborami samorządowymi.

Ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w I kw. 2018 r.

Opublikowane dziś dane o produkcji przemysłowej budowlano-montażowej sygnalizują – w połączeniu z danymi styczniowymi (por. MAKROpuls z 20.02.2018) – lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu PKB w I kw. 2018 r. (4,7% r/r wobec 5,1% w IV kw. 2017 r.). Dane są neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku