Wzrost gospodarczy w 2017 r. powyżej oczekiwań

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS, w 2017 r. PKB w Polsce wzrósł o 4,6% wobec 2,9% w 2016 r., co było nieznacznie powyżej naszej prognozy (4,5%), zgodnej z oczekiwaniami rynkowymi. W kierunku zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego w ubiegłym roku oddziaływał przede wszystkim wyższy wkład inwestycji ogółem (1,0 pkt. proc. w 2017 r. wobec -1,6 pkt. proc. w 2016 r.) związany m.in. z coraz większym wykorzystaniem środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020 oraz wyższej kontrybucji konsumpcji prywatnej (2,8 pkt. proc. w 2017 r. wobec 2,3 pkt. proc. w 2016 r.) wynikającej z poprawy sytuacji na rynku pracy. W kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego oddziaływały natomiast niższy wkład zapasów (-0,2 pkt. proc. w 2017 r. wobec 1,2 pkt. proc. w 2016 r.) oraz zmniejszenie kontrybucji eksportu netto (z 0,7 pkt. proc. do 0,1 pkt. proc.).

Inwestycje napędzały wzrost PKB w IV kw. ub. r.

Na podstawie opublikowanych przez GUS danych oszacowaliśmy, że w IV kw. ub.r. realne tempo wzrostu PKB ukształtowało się na poziomie 5,1% r/r wobec 4,9% w III kw. Czynnikiem dynamizującym wzrost gospodarczy w IV kw. było przede wszystkim przyspieszenie wzrostu inwestycji do ok. 11,7-11,9% r/r wobec 3,3% w III kw. Naszym zdaniem ożywienie wzrostu nakładów na środki trwałe można wiązać z szybszym wzrostem inwestycji publicznych lub zwiększoną aktywnością inwestycyjną przedsiębiorstw w zakresie modernizacji istniejących środków trwałych lub zwiększania mocy produkcyjnych. Drugim czynnikiem oddziałującym w kierunku szybszego wzrostu gospodarczego był wyższy wkład spożycia publicznego (0,9 pkt. proc. w IV kw. wobec 0,3 pkt. proc.).

W kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego oddziaływały natomiast niższe kontrybucje zapasów (o 1,3 pkt. proc.) oraz wkładu eksportu netto (o 1,0 pkt. proc.). Szacujemy, że dynamika konsumpcji nie zmieniła się w IV kw. ub. r. w porównaniu do III kw. i wyniosła 4,8% r/r. Jednakże ze względu na niższą wagę konsumpcji w PKB w IV kw. w porównaniu do III kw., wkład spożycia prywatnego do wzrostu PKB zmniejszył się z 2,9 pkt. proc. w III kw. do 2,4 pkt. proc. w IV kw.). W rezultacie konsumpcja przestała być głównym źródłem wzrostu gospodarczego na rzecz inwestycji – po raz pierwszy od IV kw. 2014 r.

Ryzyko w górę dla prognozy wzrostu PKB w 2018 r.

Dane o aktywności gospodarczej w IV kw., w szczególności silne przyspieszenie inwestycji, sygnalizują wyraźne ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2018 r. (3,8%). Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Publikacja dzisiejszych, lepszych od oczekiwań rynkowych, danych o PKB w 2017 r. jest w naszej ocenie pozytywny dla złotego i negatywny dla cen polskiego długu.

© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku