Finalne dane o inflacji zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zmniejszyła się w marcu do 1,3% r/r wobec 1,4% w lutym, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i wyraźnie poniżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (1,6%).

Niższa inflacja bazowa przyczyną spadku inflacji ogółem

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku inflacji (o 0,2 pp.) była niższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami zmniejszyła się w marcu do 0,6% r/r wobec 0,8% w lutym. Jej obniżenie wynikało ze spadku dynamiki cen w szeregu kategorii: "wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego” (0,0% r/r w marcu wobec 0,5% w lutym), "zdrowie” (1,4% wobec 1,9%), "rekreacja i kultura” (1,0% wobec 1,5%) oraz "inne wydatki na towary i usługi” (-0,4% wobec 0,1%). Każda z tych kategorii obniżyła inflację bazową o 0,05 pp. Przeciwny wpływ miała wyższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (3,7% r/r w marcu wobec 3,4% w lutym), co wynikało przede wszystkim z ustąpienia efektów wysokiej bazy w kategorii "warzywa”, związanych z ubiegłorocznymi przymrozkami na południu Europy (por. MAKROpuls z 15.03.2018). Nieznaczny wzrost dynamiki cen paliw (-2,3% r/r w marcu wobec -2,8% w lutym) miał ograniczony wpływ na inflację ogółem.

Ceny będą rosnąć coraz wolniej

Spadek inflacji bazowej w marcu będący skutkiem obniżenia dynamiki cen w szeregu jej kategorii świadczy naszym zdaniem o utrzymującym się braku presji inflacyjnej w gospodarce. W kolejnych miesiącach oczekujemy jednak łagodnego wzrostu inflacji bazowej. Będzie on związany z rosnącą presją kosztową i popytową wraz z prognozowanym przez nas umiarkowanie szybkim wzrostem nominalnych wynagrodzeń. Dodatkowo do lipca br. wzrostowi inflacji będą sprzyjać efekty niskiej bazy sprzed roku w kategorii "paliwa”. Wspomniane wyżej czynniki oddziałujące w kierunku wzrostu inflacji zostaną jednak z nawiązką skompensowane przez prognozowany przez nas dalszy spadek dynamiki cen żywności, która w IV kw. br. ukształtuje się nieznacznie poniżej zera. W efekcie prognozujemy, że inflacja zmniejszy się w 2018 r. do 1,4% r/r wobec 2,0% w 2017 r. Perspektywa kształtowania się inflacji w kolejnych kwartałach wyraźnie poniżej celu inflacyjnego stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym NBP dokona pierwszej podwyżki stóp procentowych (o 25 pb) dopiero w listopadzie 2019 r. Czynnikiem ryzyka w dół dla naszego scenariusza są wypowiedzi prezesa NBP A. Gapińskiego, który w horyzoncie najbliższych dwóch lat nie spodziewa się zmian stóp procentowych (por. MAKROpuls z 11.04.2018).

Dzisiejsze zgodne ze wstępnym szacunkiem finalne dane o marcowej inflacji są neutralne dla złotego oraz rentowności polskich obligacji.

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku