Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS, realne tempo wzrostu PKB w IV kw. ub.r. ukształtowało się na poziomie 5,1% r/r wobec 4,9% w III kw., co było zgodne z naszą prognozą i wstępnym szacunkiem opublikowanym przez GUS w dn. 14 lutego 2018 r. Struktura wzrostu PKB była zgodna z naszymi szacunkami dokonanymi na podstawie wstępnych rocznych danych o PKB (por. MAKROpuls z 30.01.2018). Głównym czynnikiem dynamizującym wzrost gospodarczy w IV kw. było przyspieszenie wzrostu inwestycji do 11,3% r/r wobec 3,3% w III kw. W konsekwencji, wkład inwestycji do wzrostu PKB w IV kw. wyniósł 2,8 pkt. proc. (najwyżej od IV kw. 2011 r.) i był wyższy od wkładu konsumpcji prywatnej (2,5 pkt. proc.). Naszym zdaniem silne zwiększenie nakładów na środki trwałe należy wiązać głównie z szybszym wzrostem inwestycji publicznych, w mniejszym zaś zakresie z ożywieniem inwestycji przedsiębiorstw, których roczna dynamika najprawdopodobniej nie przekroczyła 5%.

W strukturze PKB w IV kw. warto zwrócić uwagę na ujemną kontrybucję przyrostu zapasów do tempa wzrostu gospodarczego (-0,4 pkt. proc. wobec zerowego wkładu w III kw.). Należy jednak podkreślić, że przyrost zapasów w IV kw. był drugim najwyższym w historii i wyniósł 11,2 mld zł wobec rekordowego wzrostu odnotowanego w IV kw. 2016 r. (13,9 mld zł). Oznacza to, że w IV kw., mimo szybkiego wzrostu popytu, firmy znacząco zwiększyły zapasy, co naszym zdaniem świadczy o optymistycznych ocenach przedsiębiorstw dotyczących przyszłej koniunktury.

Ryzyko w górę dla prognozy wzrostu PKB w 2018 r.

Dane o PKB w IV kw. nie zmieniają naszej oceny perspektyw wzrostu gospodarczego w 2018 r. (por. MAKROmapa z 5.02.2018). Dostrzegamy jednak istotne ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2018 r. (4,3% wobec 4,6% w 2017 r.) sygnalizowane w danych dotyczących produkcji budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej w styczniu 2018 r. (por. MAKROpuls z 20.02.2018). Wskazują one, że ożywienie inwestycji i wzrost konsumpcji prywatnej w I kw. br. może być silniejsze od naszych oczekiwań. Pełniejsza ocena perspektyw wzrostu gospodarczego w I kw. i w całym 2018 r. będzie możliwa po publikacji danych o produkcji i sprzedaży detalicznej w lutym oraz inwestycjach przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób w IV kw. ub. r.

Dzisiejsze dane o PKB w IV kw. są neutralne dla kursu złotego i cen polskiego długu.

© 2022 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku