Komunikat RPP bez zmian

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”. Rada stwierdziła również, że "bieżące informacje wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach”, a "zgodnie z dostępnymi prognozami w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego”.

Prezes NBP: mamy przedziałowy cel inflacyjny

Na konferencji po posiedzeniu RPP A. Glapiński podtrzymał ocenę, zgodnie z którą stopy procentowe NBP najprawdopodobniej nie zmienią się do końca 2019 r. Stwierdził on jednocześnie, że w ocenach perspektyw stóp "nie chciałby wybiegać w rok 2020”. Na szczególną uwagę zasługuje wypowiedź prezesa NBP dotycząca sposobu rozumienia celu inflacyjnego RPP. W jego ocenie cel ten ma charakter przedziałowy (1,5% - 3,5%), a nie punktowy (2,5% +/- 1 pkt. proc.). Wypowiedź ta ma naszym zdaniem charakter przełomowy z punktu widzenia komunikacji RPP z otoczeniem, gdyż oznacza odejście od sposobu rozumienia celu przez Rady Polityki Pieniężnej poprzednich kadencji. Można ją bowiem interpretować jako tolerancję dla długotrwałego utrzymywania się inflacji powyżej 2,5% ale poniżej 3,5%, co oznacza zmniejszenie przestrzeni dla podwyżek stóp procentowych w średnim okresie.

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego są spójne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym stopy procentowe NBP nie zmienią się do końca 2019 r. (pierwsza podwyżka stóp o 25 pb w marcu 2020 r.). Obecne oczekiwania rynkowe wskazują na pierwszą podwyżkę stóp w IV kw. 2019 r.

Skup obligacji firm zbrojeniowych mieści się w instrumentarium NBP

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami jednym z tematów poruszonych na konferencji była możliwość zastosowania przez RPP narzędzi niekonwencjonalnej polityki pieniężnej. Prezes NBP poinformował, że RPP zapoznała się z doświadczeniami banków centralnych prowadzących taką politykę (w tym EBC i Narodowego Banku Węgier). W ocenie A. Glapińskiego narzędzia te mieszczą się w instrumentarium NBP omówionym w Założeniach Polityki Pieniężnej na rok 2019 (do narzędzi tych należy również rozważany przez członka RPP J. Kropiwnickiego skup obligacji firm zbrojeniowych - por. MAKROmapa z 1.10.2018). Instrumenty te mogą być wykorzystane w okresie spowolnienia wzrostu gospodarczego. W naszej ocenie perspektywa zastosowania przez RPP tych narzędzi jest wciąż odległa. Uważamy jednak, że w przypadku silnego spowolnienia wzrostu Rada preferować będzie niekonwencjonalną politykę i pozostawi stopę referencyjną na obecnym poziomie (1,50%).

Przedsiębiorstwa poradzą sobie z podwyżkami cen prądu

Na konferencji poruszono również problem wzrostu cen nośników energii (ropy i energii elektrycznej). Prezes NBP podkreślił, że Rada dostrzega ryzyko zwiększenia inflacji w związku ze wzrostem cen tych nośników, jednak będzie on miał ograniczony wpływ na inflację. W ocenie A. Glapińskiego wpływ podwyżek cen prądu dla przedsiębiorstw na ich sytuację finansową będzie ograniczony ze względu na ich wysoką konkurencyjność wspieraną przez niskie koszty pracy. Wpływ rosnących cen prądu na sytuację finansową przedsiębiorstw i inflację omówimy szerzej w najbliższej MAKROmapie.

Dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP są naszym zdaniem lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku