Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS, tempo wzrostu PKB w I kw. wyniosło 4,0% r/r wobec 2,5% w IV kw., ub. r. a tym samym ukształtowało się ono zgodnie z naszą prognozą i powyżej konsensusu rynkowego (3,9%). Oczyszczony z wpływu czynników sezonowych PKB zwiększył w I kw. o 1,0% kw/kw wobec wzrostu o 1,7% w IV kw. Opublikowane przez GUS dane są wstępnym szacunkiem. Pełne dane o PKB zawierające informacje dotyczące jego struktury zostaną opublikowane pod koniec maja.

Uważamy, że głównym czynnikiem dynamizującym wzrost PKB w I kw. były inwestycje publiczne i przedsiębiorstw kontrolowanych przez jednostki sektora publicznego, realizowane z wykorzystaniem środków unijnych. Wyższa dynamika nakładów na środki trwałe w tych segmentach była wspierana przez efekty niskiej bazy sprzed roku (w I kw. 2016 r. zmniejszyły się one w ujęciu nominalnym o ponad 30% r/r). Dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za okres styczeń-marzec wskazują z dużym prawdopodobieństwem na wzrost dynamiki inwestycji przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych w I kw. W rezultacie uważamy, że tempa wzrostu wszystkich trzech składowych inwestycji ukształtowały się w I kw. powyżej zera.

Do przyspieszenia tempa wzrostu PKB w I kw. najprawdopodobniej przyczyniła się również wyższa kontrybucja konsumpcji. Naszym zdaniem jej realna dynamika nieznacznie obniżyła się ze względu na silny wzrost inflacji (z 0,2% r/r w IV kw. do 2,0% w I kw.) ograniczający siłę nabywczą konsumentów. Wzrost wkładu spożycia prywatnego do PKB wynikał natomiast ze zwiększenia wagi konsumpcji w PKB pomiędzy IV i I kw.

Opublikowane dziś dane stanowią potwierdzenie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w IV kw. ub. r. spowolnienie wzrostu gospodarczego dobiegło końca. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach 2017 r. dynamika PKB będzie kształtowała się na poziomie zbliżonym do 4,0% r/r. Głównym czynnikiem dynamizującym PKB będą inwestycje publiczne i przedsiębiorstw realizowane z wykorzystaniem środków unijnych. Ożywienie w inwestycjach przyczyni się do znaczącego przyspieszenia wzrostu importu i – w efekcie – zmniejszenia wkładu eksportu netto do wzrostu. Zmniejszenie to nastąpi mimo znaczącego przyspieszenia eksportu w związku z oczekiwanym przez nas ożywieniem światowego handlu.

Dzisiejsze wyższe od konsensusu rynkowego dane o PKB są lekko pozytywne dla złotego i negatywne dla cen długu. Nie zmieniają one natomiast naszego scenariusza perspektyw polityki pieniężnej RPP (rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych w listopadzie 2018 r.).

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku