Dynamika PKB w I kw. zgodna ze wstępnym szacunkiem

Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS, tempo wzrostu PKB w I kw. wyniosło 4,0% r/r wobec 2,5% w IV kw. ub. r., a tym samym ukształtowało się ono zgodnie z opublikowanym wcześniej wstępnym szacunkiem. Oczyszczony z wpływu czynników sezonowych PKB wzrósł w I kw. o 1,1% kw/kw wobec wzrostu o 1,7% w IV kw.

Inwestycje odpowiedzialne za wyższy wzrost gospodarczy

Struktura PKB w I kw. była w dużej mierze zgodna z naszymi oczekiwaniami. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku znaczącego przyspieszenia wzrostu było silne zwiększenie dynamiki inwestycji do -0,4% r/r wobec -9,8% r/r w IV kw. (czynnik ten odpowiadał za 2,8 pkt. proc. wzrostu dynamiki PKB). Do znaczącego przyspieszenia nakładów inwestycyjnych przyczyniły się inwestycje publiczne i przedsiębiorstw kontrolowanych przez jednostki sektora publicznego, realizowane z wykorzystaniem środków unijnych. Wyższa dynamika nakładów na środki trwałe w tych segmentach była wspierana przez efekty niskiej bazy sprzed roku (w I kw. 2016 r. zmniejszyły się one w ujęciu nominalnym o ponad 30% r/r). Ponadto, zgodnie z danymi GUS w I kw. inwestycje firm zatrudniających co najmniej 50 osób wzrosły w ujęciu nominalnym o 1,2% r/r wobec spadku o 19,2% w IV kw. Na podstawie danych o produkcji budowlano-montażowej za okres styczeń-marzec można oczekiwać wzrostu dynamiki inwestycji gospodarstw domowych w I kw. Tym samym wszystkie trzy składowe inwestycji najprawdopodobniej odnotowały w I kw. wyższe tempo wzrostu niż w IV kw. ub. r.

Niespodziewane przyspieszenie konsumpcji

Pewną niespodzianką jest dalsze przyspieszenie wzrostu konsumpcji prywatnej (z 4,5% r/r w IV kw. do 4,7%). Oczekiwaliśmy spowolnienia wzrostu dynamiki konsumpcji ze względu na silny wzrost inflacji (z 0,2% r/r w IV kw. do 2,0% w I kw.) ograniczający siłę nabywczą konsumentów. Dane o konsumpcji w I kw. wraz z odnotowanym w tym okresie obniżeniem dynamiki realnego funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnej płacy) w gospodarce wskazują, że obserwowana od II kw. 2016 r. tendencja do spadku stopy oszczędności gospodarstw domowych jest kontynuowana. W rezultacie wkład konsumpcji do wzrostu PKB w I kw. (3,0 pkt. proc. wobec 2,2 pkt. proc. w IV kw.) ukształtował się na najwyższym poziomie od IV kw. 2008 r.

Zapasy i eksport netto ograniczyły skalę ożywienia

W kierunku spadku dynamiki PKB w I kw. w największym stopniu oddziaływało zmniejszenie wkładu przyrostu zapasów z 2,3 pkt. proc. w IV kw. do 0,7 pkt. proc. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, czynnikiem oddziałującym w kierunku spowolnienia wzrostu PKB w I kw. był również spadek wkładu eksportu netto do dynamiki PKB (z 0,8 pkt. proc. do 0,1 pkt. proc.). Był on efektem zmniejszenia dynamiki eksportu (z 9,3% r/r w IV kw. do 8,3%) przy jednoczesnym przyspieszeniu dynamiki importu (z 8,2% do 8,7%).

Niezły pierwszy kwartał zwiastunem dobrego roku

Opublikowane dziś dane stanowią potwierdzenie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w IV kw. ub. r. spowolnienie wzrostu gospodarczego dobiegło końca. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach 2017 r. dynamika PKB będzie kształtowała się na poziomie zbliżonym do 4,0% r/r. Głównym czynnikiem dynamizującym PKB będą inwestycje publiczne i przedsiębiorstw realizowane z wykorzystaniem środków unijnych. Ożywienie w inwestycjach przyczyni się do znaczącego przyspieszenia wzrostu importu i – w efekcie – zmniejszenia wkładu eksportu netto do wzrostu. Zmniejszenie to nastąpi mimo znaczącego przyspieszenia eksportu w związku z oczekiwanym przez nas ożywieniem światowego handlu. Aktualizację naszych prognoz na lata 2017-2018 przedstawimy 12 czerwca.

Dzisiejsze dane o PKB są neutralne dla złotego i cen długu.

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku