Wzrost gospodarczy w 2016 r. nieznacznie powyżej oczekiwań

Zgodnie z opublikowanym dziś przez GUS wstępnym szacunkiem, w 2016 r. PKB w Polsce wzrósł o 2,8% wobec 3,9% w 2015 r., co było nieznacznie powyżej oczekiwań rynkowych (2,7%). Do spowolnienia wzrostu gospodarczego w ubiegłym roku przyczynił się przede wszystkim silny spadek inwestycji o 5,5% wobec wzrostu o 6,1% w 2015 r. Spadek nakładów na środki trwałe był spowodowany głównie znaczącym obniżeniem inwestycji w sektorze przedsiębiorstw oraz inwestycji publicznych, co było w dużym stopniu związane ze zmniejszeniem absorpcji środków unijnych po zakończeniu unijnej perspektywy finansowej 2007-2013 (por. MAKROmapa z 23.01.2017). Czynnikiem oddziałującym w kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego było również obniżenie wkładu eksportu netto z 0,6 pkt. proc. do 0,1 pkt. proc., związane ze zwiększeniem dynamiki importu przy stabilizacji dynamiki eksportu. Negatywny wpływ spadku inwestycji i zmniejszenia wkładu eksportu netto nie został skompensowany przez silny wzrost kontrybucji zapasów (z -0,2 pkt. proc. w 2015 r. do 1,0 pkt. proc.) oraz przyspieszenie wzrostu konsumpcji prywatnej z 3,2% do 3,6% (ten czynnik zwiększył dynamikę PKB jedynie o 0,2 pkt. proc.), wspieranej przez poprawę sytuacji na rynku pracy i wypłaty transferów w ramach programu Rodzina 500+.

Przyrost zapasów odpowiadał za połowę wzrostu PKB w IV kw.

Na podstawie opublikowanych przez GUS danych oszacowaliśmy, że w IV kw. ub.r. realne tempo wzrostu PKB ukształtowało się na poziomie 2,6% r/r wobec 2,5% w III kw. Pełne dane o strukturze PKB w IV kw. GUS opublikuje pod koniec lutego. Naszym zdaniem do przyspieszenia wzrostu gospodarczego w największym stopniu przyczyniło się zwiększenie wkładu eksportu netto z 0,4 pkt. proc. w II kw. do 0,7 pkt. proc., związane z dalszym silnym wyhamowaniem dynamiki importu. Czynnikiem dynamizującym wzrost PKB w IV kw. były również zapasy, których pozytywny wkład zwiększył się z 1,1 do 1,3 pkt. proc. Oznacza to, że przyrost zapasów odpowiadał za połowę wzrostu gospodarczego w IV kw. Mimo wzrostu z -7,7% r/r w III kw. do -5,5% w IV kw. dynamika inwestycji pozostała silnie ujemna. Wkład tego czynnika do wzrostu PKB zmniejszył się jednak o 0,2 pkt. proc. ze względu na wzrost udziału inwestycji w PKB pomiędzy III i IV kw. Czynnikiem hamującym wzrost gospodarczy w IV kw. była również konsumpcja prywatna (zmniejszenie wkładu o 0,3 pkt. proc.), której dynamika zwiększyła się nieznacznie z 3,9% r/r w III kw. do 4,0% r/r przy jednoczesnym znaczącym spadku udziału konsumpcji w PKB pomiędzy III i IV kw.

To już koniec spowolnienia wzrostu gospodarczego

Opublikowane dziś wstępne dane o PKB w 2016 r. są zgodne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym w IV kw. ub. r. spowolnienie wzrostu gospodarczego dobiegło końca. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach 2017 r. dynamika PKB znajdzie się w trendzie wzrostowym osiągając poziom zbliżony do 4,0% r/r w IV kw. 2017 r. (por. MAKROmapa z 12.12.2016). Głównym czynnikiem dynamizującym PKB będą inwestycje publiczne i przedsiębiorstw kontrolowanych przez jednostki sektora publicznego, realizowane z wykorzystaniem środków unijnych. Wsparciem dla naszego scenariusza są dane o wnioskach o płatności w ramach unijnej perspektywy 2014-2020, wskazujące na silne zwiększenie absorpcji środków unijnych w IV kw. 2016 r. Silne ożywienie w inwestycjach przyczyni się do znaczącego przyspieszenia wzrostu importu i – w efekcie – zmniejszenia wkładu eksportu netto do wzrostu. Zmniejszenie to nastąpi mimo znaczącego przyspieszenia eksportu w związku z oczekiwanym przez nas ożywieniem światowego handlu.

Dane o aktywności gospodarczej w IV kw. sygnalizują ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2017 r. (3,0%). Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Publikacja dzisiejszych, lepszych od oczekiwań danych o PKB w 2016 r. jest w naszej ocenie pozytywna dla złotego i negatywna dla cen polskiego długu.

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku