Silny popyt zagraniczny wsparciem dla krajowej produkcji przemysłowej

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w czerwcu do 4,5% r/r wobec 9,1 % w maju, co było powyżej konsensusu rynkowego (3,8%) i nieznacznie powyżej naszej prognozy (4,3%). Główną przyczyną silnego obniżenia tempa wzrostu produkcji pomiędzy majem a czerwcem była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w czerwcu br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2016 r., podczas gdy w maju br. była ona o 1 większa niż przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w czerwcu o 0,7% m/m.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, w maju odnotowano wysoką dynamikę produkcji w branżach ze znaczącym udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: "maszyny i urządzenia” (29,8% r/r w czerwcu wobec 6,2% w maju) oraz "urządzenia elektryczne” (8,6% wobec 13,1%). Dynamika produkcji w dziale "pozostały sprzęt transportowy” (-5,8% wobec 6,9%) wyraźnie się obniżyła, wynikało to jednak w znacznym stopniu z efektów wysokiej bazy sprzed roku. Dane potwierdzają zatem utrzymujący się silny popyt zagraniczny na wytwarzane w Polsce towary stanowiące wsad do produkcji dóbr finalnych (dobra pośrednie), co było wcześniej sygnalizowane przez czerwcowe wyniki badań koniunktury w niemieckim przetwórstwie wskazujące na najwyższe tempo wzrostu nowych zamówień ogółem od marca 2011 r.

Efekty ożywienia w budownictwie widoczne również w przetwórstwie

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w czerwcu do 11,6% r/r wobec 8,4% w maju. Jej wzrost nastąpił mimo wspomnianej wyżej niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych. Zwiększenie dynamiki produkcji budowlano-montażowej wynikało z jej wyższego tempa wzrostu w kategoriach "obiekty inżynierii lądowej i wodnej” (27,4% r/r w czerwcu wobec 25,8% w maju) oraz "roboty budowlane specjalistyczne” (4,0% wobec 3,3%), podczas gdy przeciwny wpływ miało jego obniżenie w kategorii "wznoszenie budynków” (1,2% wobec 10,7%). Przewidujemy, że w kolejnych miesiącach produkcja budowlano-montażowa będzie kształtowała się w trendzie wzrostowym, z uwagi na oczekiwaną przez nas rosnącą absorpcję środków unijnych, znaczące zwiększenie publicznych nakładów na infrastrukturę oraz ożywienie w budownictwie mieszkaniowym.

Warto zauważyć, że w czerwcu odnotowano wysoką na tle innych kategorii dynamikę produkcji przemysłowej w branżach: "metale” (7,6% r/r wobec 16,7%), "wyroby z metali” (6,2% r/r wobec 13,4%), "wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych” (5,9% r/r wobec 14,1%) oraz "wyroby z gumy i tworzyw sztucznych” (5,9% r/r wobec 12,9%). W naszej ocenie jest to efekt pozytywnego wpływu ożywienia w budownictwie na branże wytwarzające towary stanowiące wsad do produkcji budowlano-montażowej.

W całym II kw. średnia dynamika produkcji przemysłowej obniżyła się do 4,3% wobec 7,1% w I kw., podczas gdy dynamika produkcji budowlano-montażowej wzrosła do 8,4% wobec 5,6%. Dane stanowią wsparcie dla naszej prognozy dynamiki PKB w II kw. 2017 r. (spadek do 3,9% r/r wobec 4,0% r/r w I kw.).

Efekty bazy sprzed roku obniżyły dynamikę sprzedaży detalicznej

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób spadła w czerwcu do 6,0% r/r wobec 8,4% w maju, co było poniżej naszej prognozy (6,7%) i konsensusu rynkowego (6,9%). Realna dynamika sprzedaży detalicznej zmniejszyła się w czerwcu do 5,8% r/r wobec 7,4% w maju. W kierunku obniżenia tempa wzrostu sprzedaży w czerwcu oddziaływała wspomniana wyżej niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych. Negatywne dla dynamiki sprzedaży detalicznej były także efekty wysokiej bazy sprzed roku związane z programem 500+ (czerwiec ub. r. był pierwszym miesiącem, w którym zaobserwowano pozytywny wpływ programu 500+ na sprzedaż detaliczną – por. MAKROpuls z 19.07.2016) oraz Euro 2016. Znalazły one odzwierciedlenie przede wszystkim w obniżeniu dynamiki sprzedaży w kategoriach "tekstylia, odzież, obuwie” (13,5% wobec 19,9%) oraz "meble, RTV, AGD” (2,5% r/r w czerwcu wobec 9,5% w maju). W całym II kw. sprzedaż detaliczna w cenach stałych zwiększyła się o 6,6% wobec wzrostu o 7,1% w I kw., co stanowi wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą tempo wzrostu konsumpcji prywatnej w II kw. obniżyło się do 4,2% r/r wobec 4,7% r/r w I kw. br.

Sumaryczny wpływ dzisiejszych danych jest w naszej ocenie neutralny dla złotego oraz cen polskich obligacji.

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku