Kolejny miesiąc zaburzony przez przesunięcia wypłat "czternastek"

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła w marcu do 5,2% r/r wobec 4,0% w lutym, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (4,6%) i naszej prognozy (4,3%). W kierunku wzrostu dynamiki wynagrodzeń oddziaływało przesunięcie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. "czternastki") z lutego na marzec w Katowickim Holdingu Węglowym. Do zwiększenia nominalnej dynamiki wynagrodzeń pomiędzy lutym a marcem przyczyniła się również korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w marcu br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2016 r., podczas gdy w lutym br. była ona o 1 niższa niż przed rokiem), podwyższając dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord.

W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w marcu o 3,1% r/r wobec 1,8% w lutym, na co złożyły się przyspieszenie wzrostu nominalnych płac i niższa inflacja CPI (2,0% r/r wobec 2,2% w lutym, por. MAKROpuls z 11.04.2017). W kolejnych miesiącach, wraz z wygaśnięciem wpływu wspomnianych powyżej efektów o charakterze przejściowym, spodziewamy się obniżenia tempa wzrostu nominalnych wynagrodzeń. Prawdopodobieństwo wystąpienia wtórnych efektów płacowych wywołanych przez wzrost inflacji w ostatnich miesiącach (tzw. efektów drugiej rundy) oceniamy jako niskie (por. MAKROmapa z 20.02.2017).

Przed nami stabilizacja dynamiki zatrudnienia

Według danych GUS roczna dynamika zatrudnienia zmniejszyła się marcu do 4,5% r/r wobec 4,6% w lutym. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w marcu o 5,5 tys. m/m wobec wzrostu o 16,5 tys. w lutym. W kolejnych miesiącach wraz ze stopniowym wyhamowaniem poprawy sytuacji na rynku pracy oczekujemy stabilizacji rocznej dynamiki zatrudnienia na poziomie ok. 4,5%.

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w marcu 7,7% r/r wobec 6,5% w lutym. Dzisiejsze dane nie zmieniają dla naszej prognozy dynamiki spożycia prywatnego w I kw. 2017 r. (3,9% r/r wobec 4,2% w IV kw. 2016 r.).

Dzisiejsze dane z rynku pracy są w naszej ocenie lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku