Rada dostrzega poprawę aktywności gospodarczej

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). Tonacja komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady nie uległa zasadniczym zmianom w porównaniu z komunikatem grudniowym. RPP podtrzymała ocenę, że "w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”. W ocenie Rady dynamika PKB w IV kw. ub. r. ukształtowała się prawdopodobnie na obniżonym poziomie, jednak w jej ocenie "miesięczne dane sygnalizują pewną poprawę aktywności gospodarczej w ostatnim okresie”. Rada wyraziła pogląd, że spadek inwestycji w IV kw. – podobnie jak w III kw. – był spowodowany "w dużej mierze przejściowym zmniejszeniem wykorzystania środków unijnych po zakończeniu poprzedniej perspektywy finansowej UE”. Ponadto, Rada podkreśliła, iż do wzrostu dynamiki cen w Polsce przyczyniają się głównie czynniki pozostające poza bezpośrednim wpływem krajowej polityki pieniężnej. Sygnalizuje to, że oczekiwany przez nas silny wzrost inflacji w najbliższych miesiącach (por. MAKROmapa z 12.12.2016) nie będzie dla Rady argumentem na rzecz zaostrzenia polityki monetarnej.

Nie ma powodów do zmian stóp procentowych w 2017 r.

Podczas konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński wyraził pogląd, że obecny kryzys parlamentarny w Polsce nie będzie miał istotnego wpływu na sytuację gospodarczą. Jego zdaniem "wpływ polityków na inwestycje jest żaden”. Podtrzymał on swoją oceną, zgodnie z którą w 2017 r. można oczekiwać wyraźnego wzrostu inwestycji w związku ze zwiększoną absorpcją środków unijnych. Oczekuje on, że w 2017 r. inflacja "dotknie” dolnej granicy (1,5%) dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego RPP (2,5%), jednak cel ten nie zostanie osiągnięty. Jego zdaniem mimo spodziewanego znaczącego wzrostu inflacji nie ma powodów do zmian stóp procentowych w 2017 r. Oznacza to, że RPP będzie akceptować zerowe lub lekko ujemne realne stopy procentowe przez dłuższy czas.

Tapering w strefie euro otworzy drzwi do podwyżki stóp w Polsce

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego stanowią wsparcie dla naszej średnioterminowej prognozy stóp NBP (por. MAKROmapa z 12.12.2016). Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym ze względu na inflację kształtującą się blisko celu oraz oczekiwane przez nas umiarkowanie silne tempo wzrostu gospodarczego Rada zdecyduje się na rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w czerwcu 2018 r. i podniesie stopy procentowe łącznie o 50 pb w 2018 r. Scenariusz ten jest zgodny z naszymi oczekiwaniami dotyczącymi kształtu polityki monetarnej EBC. Prognozujemy, że począwszy od kwietnia 2018 r. realizowany przez EBC program skupu aktywów będzie stopniowo wygaszany (tzw. tapering), co doprowadzi do jego zakończenia w grudniu 2018 r. W efekcie, zaostrzenie polityki monetarnej w Polsce w czerwcu 2018 r. nie przyczyni się do gwałtownego umocnienia kursu złotego.

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP są neutralne dla kursu złotego i rynku długu.

Stopka redakcyjna

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zapisz się

Menu o banku

Menu Oferta banku