Komunikat RPP bez istotnych zmian

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). RPP podtrzymała ocenę, że "w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”. Rada zaznaczyła w komunikacie, że w kolejnych kwartałach inflacja pozostanie umiarkowana. W jej ocenie będzie się do tego przyczyniać umiarkowana dynamika cen w otoczeniu polskiej gospodarki, której będzie towarzyszył stopniowy wzrost wewnętrznej presji inflacyjnej związany z poprawą krajowej koniunktury. W konsekwencji, w ocenie Rady "ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone”.

RPP oczekuje nieznacznie wyższej inflacji

Na konferencji po posiedzeniu Rady prezes NBP A. Glapiński podtrzymał wcześniej prezentowany pogląd, zgodnie z którym stopy NBP najprawdopodobniej nie ulegną zmianie do końca 2018 r. Jego zdaniem odnotowany w sierpniu wzrost inflacji ma charakter przejściowy i w kolejnych miesiącach tempo wzrostu cen obniży się (do ok. 1,5%). W bardziej jastrzębim tonie wypowiedziała się obecna na konferencji G. Ancyparowicz, która nie wyobraża sobie żeby "trzeba było rewidować politykę pieniężną przez najbliższe trzy, może cztery kwartały”. Taka wypowiedź sygnalizuje możliwość wnioskowania przez nią o podwyżkę stóp już w połowie 2018 r. Silnej presji inflacyjnej nie odnotowuje również obecny na konferencji członek Rady, R. Sura. Uważa on, że wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw będzie najprawdopodobniej wyhamowywał w kolejnych miesiącach w porównaniu do dynamiki odnotowanej w sierpniu. Zdaniem A. Glapińskiego prognoza inflacji w listopadowej projekcji zostanie zrewidowana "lekko w górę” w porównaniu do ścieżki zaprezentowanej w lipcowym raporcie. Odnosząc się do warunków makroekonomicznych, prezes NBP zaznaczył, że Polska znajduje się w "świetnej sytuacji”.

Status quo w polityce pieniężnej

Przytoczone powyżej wypowiedzi członków Rady wskazują, że nastawienie RPP w polityce pieniężnej nie zmieniło się istotnie w porównaniu do tego prezentowanego po wrześniowym posiedzeniu. Stanowią one jednocześnie wsparcie dla naszej prognozy stóp NBP, zgodnie z którą w warunkach umiarkowanej presji płacowej i utrzymywania się inflacji poniżej celu inflacyjnego RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do listopada 2018 r.

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP są neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku