Rada dostrzega symptomy ożywienia w inwestycjach

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). RPP podtrzymała ocenę, że "w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”. Podobnie jak w kwietniu Rada zaznaczyła w komunikacie, iż ze względu na "wygasanie efektów wyższych cen surowców na rynkach światowych, przy jedynie stopniowym zwiększaniu się wewnętrznej presji inflacyjnej związanej z poprawą krajowej koniunktury (…) ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone”. Odnosząc się do wstępnego szacunku dynamiki PKB w I kw. br. (por. MAKROpuls z 16.05.2017) Rada odnotowała również, że obserwowana poprawa koniunktury w przemyśle i budownictwie może wskazywać na stopniowe ożywienie popytu inwestycyjnego.

Kurs złotego sprzyja równowadze

Podczas konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński podkreślił, że odnotowane w I kw. silne przyspieszenie wzrostu gospodarczego nastąpiło w warunkach utrzymującej się równowagi makroekonomicznej, w tym w szczególności przy umiarkowanym wzroście płac. Poinformował on, że sytuacja na rynku pracy znajduje się obecnie w centrum uwagi członków RPP, a dostępne dane nie wskazują na narastanie presji płacowej. Podtrzymał on wcześniej prezentowany pogląd, zgodnie z którym prawdopodobne jest utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie do końca 2018 r. Wskazał on jednocześnie, że niektórzy członkowie RPP mogą opowiedzieć się za rozpoczęciem cyklu podwyżek w II poł. 2018 r. Wypowiedzi prezesa NBP skłaniają do wniosku, że większość członków RPP podziela ocenę wskazującą na niskie prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych do końca 2018 r. A. Glapiński stwierdził również, że obecny poziom kursu złotego sprzyja równowadze makroekonomicznej. Sygnalizuje to, że odnotowana w ostatnich tygodniach wyraźna aprecjacja kursu złotego nie wpłynęła istotnie na krótkoterminowe perspektywy stóp procentowych.

Podwyżki stóp dopiero pod koniec 2018 r.

Dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP wskazują, że nastawienie RPP w polityce pieniężnej nie zmieniło się istotnie w porównaniu do tego prezentowanego po kwietniowym posiedzeniu. Stanowią one jednocześnie wsparcie dla naszej prognozy stóp NBP. Oczekujemy, że w II kw. tempo wzrostu cen nie zmieni się w porównaniu z I kw. i wyniesie 2,0% r/r. W II poł. 2017 r. tempo to ulegnie stopniowemu obniżeniu do 1,7% w IV kw. Prognozujemy, że średniorocznie w całym 2018 r. inflacja ukształtuje się na 1,5%. Głównymi czynnikami ryzyka w górę dla naszej prognozy są wahania cen ropy naftowej oraz przymrozki, które wystąpiły w Polsce w ostatnich tygodniach. W kolejnych miesiącach będą one oddziaływać w kierunku wzrostu cen żywności, w szczególności cen owoców. Uważamy jednak, że ich wpływ na inflację będzie ograniczony. Oczekujemy, że w warunkach utrzymywania się inflacji znacząco poniżej celu inflacyjnego, RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do listopada 2018 r.

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP są neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku