Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się w maju do 52,7 pkt. wobec 54,1 pkt. w kwietniu, kształtując się poniżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (54,5 pkt.). Jednocześnie jest to najniższy poziom wskaźnika od listopada 2016 r. Mimo spadku w maju, indeks PMI dla polskiego przetwórstwa kształtuje się nadal wyraźnie powyżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od zmniejszenia aktywności. Obniżenie indeksu PMI wynikało z niższych wkładów wszystkich 5 jego składowych (dla zatrudnienia, nowych zamówień, czasu dostaw, bieżącej produkcji oraz zapasów pozycji zakupionych), co wskazuje na szeroki zakres pogorszenia koniunktury w polskim przetwórstwie.

W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje obniżenie składowej dla nowych zamówień (53,4 pkt. w maju wobec 54,5 pkt. w kwietniu) przy jednoczesnym zwiększeniu wskaźnika dla nowych zamówień eksportowych (54,7 pkt. w maju wobec 54,3 pkt. w kwietniu). Oznacza to, że przyczyną niższego tempa wzrostu zamówień w polskim przetwórstwie w maju było osłabienie popytu wewnętrznego. Ożywienie popytu zagranicznego było natomiast wcześniej sygnalizowane przez wstępny majowy indeks PMI dla niemieckiego przetwórstwa wskazujący na utrzymujący się silny wzrost bieżącej produkcji oraz nowych zamówień (por. MAKROmapa z 29.05.2017). Zwiększenie składowej dla nowych zamówień eksportowych w polskim przetwórstwie stanowi wsparcie dla naszego scenariusza ożywienia w światowym handlu.

Biorąc pod uwagę utrzymujący się wzrost aktywności w niemieckiej gospodarce, a także oczekiwane przez nas silne przyspieszenie inwestycji publicznych i przedsiębiorstw realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych w kolejnych miesiącach (por. MAKROpuls z 31.05.2017) uważamy, że pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie w maju ma przejściowy charakter.

Wartość indeksu PMI w pierwszych dwóch miesiącach II kw. ukształtowała się nieznacznie poniżej poziomu z I kw. (53,4 pkt. wobec 54,2 pkt.). Tym samym dzisiejsze dane stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą dynamika polskiego PKB zmniejszy się w II kw. do 3,7% r/r wobec 4,0% w I kw.

W naszej ocenie dzisiejsze dane o koniunkturze w polskim przetwórstwie są lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku