Efekty kalendarzowe ograniczyły wzrost produkcji

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w lutym o 1,2% r/r wobec wzrostu o 9,0% w styczniu, co było poniżej naszej prognozy (1,7%) i konsensusu rynkowego (2,9%). Główną przyczyną silnego zmniejszenia dynamiki produkcji pomiędzy styczniem a lutym była niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w styczniu br. liczba dni roboczych była o 2 większa niż w 2016 r., podczas gdy w lutym br. była ona o 1 niższa niż przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w lutym o 0,6% m/m wobec spadku o 0,2% w styczniu, co sygnalizuje przyspieszenie wzrostu aktywności w przemyśle w lutym.

W strukturze lutowej produkcji przemysłowej na szczególną uwagę zasługuje relatywnie wysoka na tle innych kategorii dynamika produkcji w branżach z istotnym udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: "pozostały sprzęt transportowy” (32,9% r/r), "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” (5,0%), "metale” (4,9%), "wyroby z metali” (3,8%) oraz "maszyny i urządzenia” (2,7%). Dane te są zgodne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym w 2017 r. ożywienie w światowej wymianie handlowej będzie czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia popytu na polski eksport i wzrostu aktywności w przetwórstwie przemysłowym. Taką tendencję potwierdzają wyniki badań koniunktury PMI (por. MAKROpuls z 01.03.2017).

Niekorzystna pogoda (przejściowo) zatrzymała ożywienie w budownictwie

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w lutym o 5,4% r/r wobec wzrostu o 2,0% r/r w styczniu. Spadek rocznej dynamiki produkcji był efektem wspomnianej wyżej różnicy w liczbie dni roboczych oraz niekorzystnych warunków pogodowych w lutym. Zgodnie z wynikami badań koniunktury GUS odsezonowany odsetek (netto) przedsiębiorstw napotykających barierę w postaci niekorzystnych warunków atmosferycznych zwiększył się w lutym do największego poziomu od czerwca 2013 r. W kolejnych miesiącach spodziewamy się wzrostu dynamiki produkcji budowlano-montażowej, co będzie związane z oczekiwaną przez nas rosnącą absorpcją środków unijnych, znaczącym zwiększeniem publicznych nakładów na infrastrukturę w 2017 r. oraz ożywieniem w budownictwie mieszkaniowym (por. MAKROmapa z 13.02.2017 i 06.03.2017). Wsparciem dla naszego scenariusza jest odnotowany w lutym wzrost odsezonowanego wskaźnika dotyczącego bieżącego portfela zamówień w budownictwie na rynku krajowym do najwyższego poziomu od czerwca 2011 r.

Dane o sprzedaży sygnalizują ryzyko w górę dla prognozy konsumpcji

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w lutym o 7,3% r/r wobec 11,4% w styczniu, co było poniżej naszej prognozy (8,5%) i konsensusu rynkowego (8,6%). Liczona w cenach stałych sprzedaż zwiększyła się w lutym o 5,2% r/r wobec 9,6% w styczniu. Spowolnienie wzrostu sprzedaży detalicznej w lutym miało szeroki zakres, co sygnalizuje, że jego główną przyczyną były niekorzystne efekty kalendarzowe. Do zmniejszenia rocznej dynamiki sprzedaży w lutym w największym stopniu przyczyniły się spadki dynamiki sprzedaży w kategoriach "pojazdy samochodowe, motocykle i części” (z 13,9% r/r do 5,2% w lutym), "paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (z 17,2% do 8,5%), "pozostałe” (z 8,8% do 1,3%) oraz "żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (z 2,8% do 0,7%). Biorąc pod uwagę poprawiającą się sytuację na rynku pracy, oczekiwaną przez nas stabilizację inflacji oraz efekty kalendarzowe uważamy, że dynamika sprzedaży w cenach stałych ukształtuje się w marcu na poziomie ok. 7%.

Opublikowane dotychczas dane o sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w okresie styczeń-luty br. stanowią wsparcie dla naszej prognozy dynamiki PKB w I kw. 2017 r. (wzrost do 2,8% r/r wobec 2,7% r/r w IV kw.) oraz sygnalizują lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy konsumpcji prywatnej (spadek do 3,6% r/r w I kw. wobec 4,0% r/r w IV kw).

Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś danych jest w naszej ocenie lekko negatywny dla złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku