Wzrost gospodarczy w II kw. nieznacznie powyżej oczekiwań

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, tempo wzrostu PKB w II kw. zmniejszyło się do 3,9% r/r wobec 4,0% w I kw., a tym samym ukształtowało się ono zgodnie z naszą prognozą i powyżej konsensusu rynkowego (3,8%). Kwartalna dynamika oczyszczonego z wpływu czynników sezonowych PKB nie zmieniła się w II kw. wobec I kw. i wyniosła 1,1%. Opublikowane przez GUS dane są wstępnym szacunkiem. Pełne dane o PKB zawierające informacje dotyczące jego struktury zostaną opublikowane 31 sierpnia.

Szeroki zakres ożywienia w inwestycjach wsparciem dla wzrostu PKB w II kw.

Uważamy, że głównym czynnikiem dynamizującym wzrost PKB w II kw. był wyższy wkład inwestycji. W naszej ocenie był on efektem zarówno wyższej dynamiki inwestycji publicznych i przedsiębiorstw kontrolowanych przez jednostki sektora publicznego, jak również przyspieszenia tempa wzrostu inwestycji przedsiębiorstw prywatnych oraz gospodarstw domowych. Ożywienie inwestycji wynikało przede wszystkim ze zwiększonego wykorzystania środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020, które w ostatnich miesiącach znajdowało odzwierciedlenie w silnym wzroście produkcji budowlano-montażowej, szczególnie w kategorii "obiekty inżynierii lądowej i wodnej”. Wyższa dynamika inwestycji gospodarstw domowych była natomiast związana z ożywieniem w budownictwie mieszkaniowym. Ponadto, wsparciem dla ożywienia w inwestycjach przedsiębiorstw był wysoki stopień wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie przemysłowym.

Wygasanie efektu 500+ negatywne dla dynamiki konsumpcji prywatnej

Głównym czynnikiem ograniczającym tempo wzrostu PKB w II kw. był w naszej ocenie niższy wkład konsumpcji prywatnej. Był on w znacznym stopniu związany ze stopniowym wygasaniem pozytywnego wpływu programu 500+ na jej dynamikę. Ten negatywny efekt był jednak ograniczany przez utrzymującą się poprawę sytuacji na rynku pracy, znajdującą odzwierciedlenie w wyższym tempie wzrostu funduszu płac (por. MAKROpuls z 18.07.2017).

Ożywienie inwestycji zwiększyło popyt na dobra importowane

W kierunku obniżenia wzrostu gospodarczego w II kw. oddziaływało naszym zdaniem także zmniejszenie wkładu eksportu netto. Ożywienie w inwestycjach przyczyniło się bowiem do znaczącego przyspieszenia wzrostu importu i – w efekcie – zmniejszenia wkładu eksportu netto do wzrostu. W efekcie uważamy, że wkład eksportu netto w II kw. ukształtował się nieznacznie poniżej zera. Uważamy, że kontynuacja ożywienia w inwestycjach w kolejnych kwartałach będzie oddziaływała w kierunku jego dalszego spadku.

To tylko przejściowe spowolnienie

Uważamy, że spowolnienie wzrostu gospodarczego w II kw. ma przejściowy charakter i w III kw. dynamika PKB, wspierana przez wyższy wkład inwestycji, ukształtuje się na poziomie 4,1% r/r.

Dzisiejsze dane o PKB są neutralne dla złotego oraz cen długu. Nie zmieniają one również naszego scenariusza perspektyw polityki pieniężnej RPP (rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych w listopadzie 2018 r.).

© 2019 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku