Silny wzrost dynamiki produkcji

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w styczniu o 9,0% r/r wobec wzrostu o 2,3% w grudniu ub. r., co było powyżej naszej prognozy (7,6%) i konsensusu rynkowego (7,8%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w styczniu o 0,2% m/m, co sygnalizuje stabilizację aktywności w przemyśle w styczniu po dwóch miesiącach wzrostów.

Główną przyczyną silnego zwiększenia dynamiki produkcji pomiędzy grudniem a styczniem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w styczniu br. liczba dni roboczych była o 2 większa niż w styczniu 2016 r., podczas gdy w grudniu ub.r. była ona taka sama jak w grudniu 2015 r.). Do wzrostu dynamiki produkcji przemysłowej w styczniu przyczyniło się również ustąpienie efektu wysokiej bazy, związanego z obserwowanym w ostatnich miesiącach 2015 r. przyspieszeniem realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych (por. MAKROpuls z 19.12.2016). Znalazło to odzwierciedlenie w bardzo silnym wzroście rocznej dynamiki produkcji w dziale "pozostały sprzęt transportowy” (z -43,4% r/r w grudniu 2016 r. do 30,0% r/r w styczniu br.).

Popyt zewnętrzny i ożywienie w budownictwie wsparciem dla przemysłu

W strukturze styczniowej produkcji przemysłowej na szczególną uwagę zasługuje relatywnie wysoka dynamika produkcji w branżach z istotnym udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: "metale” (16,8% r/r wobec 10,4% r/r w grudniu) "maszyny i urządzenia” (16,3% wobec 17,9%), "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” (13,2% wobec 8,7%), "chemikalia i wyroby chemiczne" (13,2% wobec 10,6%) i "wyroby z metali” (12,2% wobec 15,4%). Dane te są zgodne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym w 2017 r. ożywienie w światowej wymianie handlowej będzie czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia popytu na polski eksport i wzrostu aktywności w przetwórstwie przemysłowym. Silny wzrost składowej indeksu PMI dla zamówień eksportowych w polskim przetwórstwie w styczniu do poziomu najwyższego od lutego 2014 r. (por. MAKROpuls z 1.02.2017) oraz utrzymujący się szybki wzrost zamówień w niemieckim eksporcie (por. MAKROmapa z 30.01.2016) sygnalizują dobre perspektywy dla produkcji przemysłowej w kolejnych miesiącach.

Wsparciem dla przemysłu w styczniu była również rosnąca aktywność w budownictwie. Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w styczniu o 2,1% r/r wobec spadku o 8,0% r/r w grudniu. Silny wzrost rocznej dynamiki produkcji był głównie efektem wspomnianej wyżej różnicy w liczbie dni roboczych oraz wyhamowania spadku inwestycji publicznych. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja zwiększyła się o 2,5% m/m, co oznacza wzrost trzeci miesiąc z rzędu i jest zgodne z naszym scenariuszem stopniowej rosnącej absorpcji środków unijnych i znaczącego zwiększenia publicznych nakładów na infrastrukturę w 2017 r. (por. MAKROmapa z 13.02.2017). Wsparciem dla tego scenariusza jest odnotowany w styczniu znaczący wzrost dynamiki produkcji budowlano-montażowej w dziale "inżynieria lądowa i wodna” (do 5,7% r/r wobec spadku o 5,0% r/r w grudniu). Ponadto, czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia aktywności w branży budowlanej w styczniu było ożywienie w budownictwie mieszkaniowym. W styczniu liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 12,5% r/r, a silny wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto (55,0% r/r), sygnalizuje trwałość tego żywienia. Zwiększenie aktywności w budownictwie w styczniu oddziaływało w kierunku przyspieszenia wzrostu produkcji w działach przetwórstwa przemysłowego relatywnie silnie powiązanych z koniunkturą w branży budowlanej: "wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych” (11,9% r/r wobec 9,7% r/r w grudniu), a także wspomniane wyżej "metale”.

Silne przyspieszenie wzrostu sprzedaży

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w styczniu o 11,4% r/r wobec 6,4% w grudniu, co było powyżej naszej prognozy (8,1%) i konsensusu rynkowego (7,6%). Liczona w cenach stałych sprzedaż zwiększyła się w styczniu o 9,6% r/r wobec 6,1% w grudniu. Do zwiększenia rocznej dynamiki sprzedaży w styczniu przyczynił się głównie silny wzrost dynamiki sprzedaży w kategorii "paliwa stałe, ciekłe i gazowe” do poziomu najwyższego od 2005 r. (do 17,2% r/r wobec 6,2% r/r w grudniu) oraz "pozostałe” (z -8,4% do 8,8%), a więc w kategoriach charakteryzujących się relatywnie dużą zmiennością. Można przypuszczać, że wzrost dynamiki sprzedaży paliw był w pewnym stopniu efektem wyraźnie niższej niż przed rokiem średniej temperatury w styczniu br. oraz wprowadzenia tzw. pakietu paliwowego, którego wpływ na dynamikę sprzedaży wygaśnie w IV kw. br. W strukturze sprzedaży na szczególną uwagę zasługują również silne wzrosty w kategoriach "sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach” (z -12,4% r/r do 7,9% r/r) oraz "meble, RTV, AGD” (z 5,4% do 9,0%), wskazujące na utrzymujący się pozytywny wpływ poprawy sytuacji na rynku pracy i transferów w ramach programu "Rodzina 500+” na nastroje konsumenckie i wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych. Naszym zdaniem struktura styczniowej sprzedaży detalicznej (duży udział zmiennych kategorii we wzroście), a także oczekiwany przez nas wzrost rocznego wskaźnika inflacji w lutym sygnalizują wysokie prawdopodobieństwo powrotu rocznej dynamiki sprzedaży w cenach stałych w lutym do ok. 6%.

Opublikowane dziś dane o styczniowej sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej sygnalizują ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w I kw. 2017 r. (wzrost do 2,8% r/r wobec 2,7% r/r w IV kw.) i konsumpcji prywatnej (spadek do 3,6% r/r wobec 4,0% r/r w IV kw) (por. MAKROmapa z 6.02.2017). Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś danych jest w naszej ocenie pozytywny dla złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2020 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku