Produkcja przyspiesza w reakcji na wzrost popytu zewnętrznego

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w marcu o 6,0% r/r wobec wzrostu o 0,5% w lutym, co było znacząco powyżej naszej prognozy (2,9%) i konsensusu rynkowego (3,5%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w kwietniu o 2,4% m/m.

W naszej ocenie jedną z głównych przyczyn przyspieszenia wzrostu produkcji w kwietniu było przesunięcie terminu świąt Wielkiejnocy względem ub. r. Przyspieszenie to było jednak znacznie silniejsze niż oczekiwaliśmy, do czego przyczyniło się ożywienie popytu zewnętrznego. Wsparciem dla takiej oceny jest struktura wzrostu produkcji w kwietniu, wskazująca na wyraźne zwiększenie dynamiki produkcji w branżach z istotnym udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: "wyroby tekstylne” (wzrost o 22,1% r/r wobec 7,0% w marcu), "meble” (18,4% wobec 7,4%), "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” (12,5% wobec 1,1%), "wyroby z metali” (11,8% wobec 4,3%), "komputery, wyroby elektroniczne i optyczne” (11,3% wobec 7,3%), "produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych” (11,2% wobec 4,1%) oraz "urządzenia elektryczne" (9,2% wobec 3,9%). Na ożywienie popytu zewnętrznego wskazują również kwietniowe dane PMI, sygnalizujące wyraźna poprawę koniunktury w niemieckim przetwórstwie przemysłowym (por. MAKROmapa z 25.04.2016).

Spadek inwestycji publicznych nadal obniża produkcję budowlano-montażową

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w kwietniu o 14,8% r/r wobec spadku o 15,8% w marcu. Po oczyszczeniu z wpływu z czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa spadła o 0,6% m/m w porównaniu z marcem, co było piątym z rzędu spadkiem produkcji w ujęciu miesięcznym. Naszym zdaniem główną przyczyną spadku produkcji budowlano-montażowej w kwietniu było – podobnie jak I kw. br. - silne obniżenie inwestycji publicznych, związane ze zmniejszonym wykorzystanie środków unijnych na początku nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Wsparciem dla takiej oceny jest odnotowane w kwietniu głębokie zmniejszenie produkcji w dziale "inżynieria lądowa i wodna” (o 31,5% r/r wobec spadku o 21,9% w marcu). Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach, mimo niskiej aktywności inwestycyjnej sektora publicznego, dynamika produkcji budowlano-montażowej będzie stopniowo rosnąć, do czego przyczynią się efekty niskiej ubiegłorocznej bazy.

W oczekiwaniu na efekty programu 500plus

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w kwietniu o 3,2% r/r wobec wzrostu o 0,8% w marcu, co było powyżej naszej prognozy (2,5%) i poniżej konsensusu rynkowego (3,4%). Liczona w cenach stałych sprzedaż detaliczna zwiększyła się w kwietniu o 5,5% r/r wobec wzrostu o 3,0% w marcu, co oznacza powrót dynamiki sprzedaży do poziomu zgodnego z krótkookresowym trendem. Głównymi czynnikami oddziałującymi w kierunku zwiększenia realnej dynamiki sprzedaży detalicznej liczonej w cenach stałych były wyższe tempa wzrostu sprzedaży w kategoriach "pojazdy samochodowe i części” (19,1% r/r w kwietniu wobec 11,9% w marcu) oraz "meble, RTV, AGD” (15,2% r/r w kwietniu wobec 0,9% w marcu). Oczekujemy, że począwszy od czerwca br. dynamika sprzedaży wyraźnie przyspieszy, do czego przyczyni się uruchomienie wypłat środków w ramach programu 500plus.

Znaczące ryzyko w górę dla naszych prognoz PKB i stóp NBP w 2016 r.

Dzisiejsze dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej wskazują, że odnotowane w marcu br. (por. MAKROmapa z 19.04.2016) silne spowolnienie wzrostu obu tych kategorii miało najprawdopodobniej charakter przejściowy. Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach umiarkowana dynamika produkcji, wspierana przez stopniowy wzrost aktywności w niemieckim przetwórstwie przemysłowym, utrzyma się. Ponadto, spodziewamy się, że w najbliższych miesiącach sprzedaż detaliczna przyspieszy w związku z programem 500+. Obniżenie inwestycji publicznych, znajdujące odzwierciedlenie w spadku produkcji budowlano-montażowej, będzie nadal hamować wzrost gospodarczy, jednak negatywny wpływ tego czynnika na wzrost gospodarczy będzie stopniowo wygasać. W sumie zatem dostrzegamy znaczące ryzyko dla naszego scenariusza, zgodnie z którym spowolnienie wzrostu PKB w I kw. utrzyma się w II kw., a RPP obniży stopy procentowe o 50 pb w lipcu br. w odpowiedzi na spadek dynamiki PKB i pogłębienie deflacji. Naszym zdaniem dla właściwej oceny tego ryzyka konieczne jest zapoznanie się z wynikami badań koniunktury w przetwórstwie strefy euro (PMI) w maju br., które zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu. Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w MAKROmapie w dn. 6.06.2016 r.

Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś wyraźnie lepszych od oczekiwań danych o produkcji przemysłowej i nieznacznie niższych od konsensusu danych o sprzedaży detalicznej jest w naszej ocenie lekko pozytywny dla złotego i negatywny dla cen polskich obligacji.

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku