Efekt dni roboczych podbił produkcję przemysłową

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w lutym o 6,7% r/r wobec 1,4% w styczniu, co było znacząco powyżej naszej prognozy (5,9%) i konsensusu rynkowego (5,5%). Główną przyczyną zwiększenia dynamiki produkcji pomiędzy styczniem a lutym była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w styczniu br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2015 r, podczas gdy w lutym br. była ona o 1 większa niż w 2015 r.). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w lutym o 0,2% m/m.

Wysoka dynamika produkcji przemysłowej szybko się nie powtórzy

W naszej ocenie w najbliższych miesiącach istnieje niskie prawdopodobieństwo powtórzenia dynamiki produkcji przemysłowej na poziomie zbliżonym do lutowego odczytu. W marcu w kierunku obniżenia tempa wzrostu produkcji przemysłowej będą oddziaływać niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych oraz efekt wysokiej bazy sprzed roku. Z kolei w kolejnych miesiącach dynamikę produkcji przemysłowej ograniczać będzie oczekiwane przez nas pogorszenie koniunktury.

Korzystne warunki meteorologiczne nie uratowały produkcji budowlano-montażowej

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w lutym o 10,5% r/r wobec spadku o 8,6% w styczniu. Spowolnienie produkcji budowlano-montażowej miało miejsce mimo korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (patrz powyżej) oraz sprzyjających pracom budowlanym warunków meteorologicznych (por, MAKROpuls z 16.03.2016). Zmniejszenie dynamiki produkcji budowlano-montażowej było przede wszystkim efektem niższego tempa wzrostu produkcji w kategorii "wznoszenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej” (-20,5% r/r w lutym wobec -10,5% w styczniu). W naszej ocenie obniżenie dynamiki produkcji w tej kategorii wynikało z wolniejszego wykorzystania środków unijnych na początku nowej perspektywy finansowej 2014-2020, a także efektu wysokiej bazy sprzed roku. Oczekiwane przez nas znaczące obniżenie dynamiki inwestycji publicznych, w tym planowany silny spadek nakładów na środki trwałe w jednostkach samorządu terytorialnego (por. MAKROmapa z 15.02.2016), będzie czynnikiem ograniczającym wzrost dynamiki produkcji budowalno-montażowej w kolejnych miesiącach.

Efekty statystyczne zwiększyły dynamikę sprzedaży detalicznej

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w lutym o 3,9% r/r wobec wzrostu 0,9% w styczniu, co było powyżej naszej prognozy (3,0%) i konsensusu rynkowego (3,3%). Liczona w cenach stałych sprzedaż detaliczna zwiększyła się w lutym o 6,2% r/r wobec wzrostu 3,1% w styczniu. W naszej ocenie głównymi czynnikami oddziałującymi w kierunku wzrostu dynamiki sprzedaży pomiędzy styczniem a lutym były korzystna różnica w liczbie dni roboczych, sprzyjające warunki meteorologiczne oraz efekty niskiej bazy w niektórych kategoriach. Dane o lutowej sprzedaży detalicznej stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą dynamika konsumpcji prywatnej zwiększy się do 3,4% r/r w I kw. wobec 3,1% w IV kw. ub. r.

Dzisiejsze dane pozytywne dla złotego i negatywne dla cen polskich obligacji

Dzisiejsze dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej nie zmieniają naszego scenariusza, zgodnie z którym w I kw. nastąpi wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego do 3,2% r/r z 3,9% w IV kw. ub. r. Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś wyraźnie wyższych od konsensusu odczytów jest w naszej ocenie pozytywny dla złotego i negatywny dla cen polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku