Inflacja będzie kształtować się poniżej wcześniejszych oczekiwań RPP

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). RPP podtrzymała ocenę zawartą w komunikacie po styczniowym posiedzeniu, że "domykanie się luki popytowej, następujące w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy", będzie sprzyjać stopniowemu wzrostowi dynamiki cen. W lutowym komunikacie dodano informację, iż dynamika inflacji "pozostanie ujemna w najbliższych miesiącach" ze względu na bardzo niski poziom cen surowców na rynkach światowych. Rada uznała, że "jak dotychczas utrzymująca się deflacja nie wywiera negatywnego wpływu na decyzje podmiotów gospodarczych".

Wydźwięk konferencji RPP nie bardziej gołębi niż w styczniu>

Na konferencji prezes NBP przyznał, że "głęboko się mylił mówiąc, że już za rogiem zniknie deflacja". Obserwowane w ostatnim czasie spadki cen ropy i innych surowców na rynkach światowych były zaskoczeniem dla RPP. Pomimo rewizji w dół oczekiwań Rady dotyczących kształtowania się inflacji w ciągu najbliższych miesięcy, wydźwięk komunikatu po posiedzeniu Rady i wypowiedzi prezesa NBP nie zmienił się znacząco w kierunku bardziej gołębiego w porównaniu do stycznia. W lutowym komunikacie Rada potrzymała swoje stanowisko wyrażone podczas styczniowej konferencji, iż "w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz makroekonomicznej równowagi". Podobną opinię wyraził M. Belka, mówiąc iż nie widzi obecnie zwiększających się perspektyw obniżki stóp procentowych. Jednocześnie prezes NBP zaznaczył, że pełniejsza ocena perspektyw inflacji i tempa wzrostu PKB będzie możliwa po zapoznaniu się z marcową projekcją inflacji.

Obniżka stóp procentowych dopiero w lipcu br.

Lutowe posiedzenie Rady było pierwszym, w którym wzięło udział pięciu nowych członków wybranych przez Sejm i Senat (M. Chrzanowski, E. Gatnar, J. Kropiwnicki, G. Ancyparowicz oraz E. Łon) ostatnim. W marcowym posiedzeniu weźmie udział kolejnych trzech członków wybranych przez Sejm i Prezydenta. Biorąc pod uwagę, że do zadań RPP należy działanie na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, uważamy, że silne osłabienie kursu złotego i wzrost jego zmienności po obniżeniu ratingu przez agencję Standard & Poor's będą dla RPP ważnym argumentem na rzecz nieobniżania stóp procentowych na marcowym posiedzeniu. W efekcie zrewidowaliśmy nasz scenariusz dotyczący perspektyw krajowej polityki pieniężnej. Oczekujemy, że stopniowy powrót globalnego apetytu na ryzyko i rozluźnienie polityki pieniężnej przez EBC w marcu br. przyczynią się do umocnienia kursu złotego stwarzającego przestrzeń do jednorazowej obniżki stóp przez RPP o 50 pb w lipcu br. (przed rewizją wskazywaliśmy na marzec br.). Uważamy, że RPP podejmie taką decyzję w odpowiedzi na wyraźne spowolnienie wzrostu gospodarczego w I kw., wydłużenie okresu oczekiwanej deflacji oraz niższy od oczekiwań wzrost dochodów budżetowych. Naszą ocenę wspiera również wysokie prawdopodobieństwo rewizji w dół ścieżek PKB i dynamiki cen w lipcowej projekcji inflacji. Kontrakty FRA wyceniają obecnie obniżkę stopy referencyjnej o ok. 30 pb w horyzoncie trzech kwartałów.

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP są neutralne dla kursu złotego i rynku długu.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku