Niższa dynamika cen paliw obniżyła inflację

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zmniejszyła się w lipcu do -0,9% r/r wobec -0,8% w czerwcu, kształtując się zgodnie ze wstępnym odczytem GUS równym naszej prognozie i konsensusowi rynkowemu. Do pogłębienia deflacji przyczyniła się niższa dynamika cen paliw (-11,1% r/r w lipcu wobec -9,0% w czerwcu), która obniżyła inflację o 0,1 pkt. proc. Dodatkowo w kierunku zmniejszenia tempa wzrostu cen oddziaływała niższa inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii, która zgodnie z naszymi szacunkami obniżyła się w lipcu do -0,4% r/r wobec -0,2% w czerwcu. Spadek inflacji bazowej w znacznym stopniu wynikał z efektu wysokiej bazy sprzed roku w kategoriach "zdrowie” (wzrost cen wyrobów farmaceutycznych) oraz "łączność” (nowe oferty usług internetowych).

Deflacja utrzyma się do listopada br.

Naszym zdaniem na początku br. nastąpiło trwałe odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności (por. AGROmapa z 15.05.2016). W efekcie dynamika cen żywności będzie stopniowo rosnąć do końca br. Wzrost cen w Polsce będzie wspierany również przez podatek od sprzedaży detalicznej (por. MAKROpuls z 11.07.2016). Dodatkowo w kierunku wzrostu inflacji oddziaływać będzie również stopniowe wygasanie spadku cen paliw w ujęciu rocznym. Niemniej jednak prognozujemy, że deflacja w Polsce utrzyma się do listopada 2016 r. W efekcie oczekujemy, że w 2016 r. średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie -0,6% r/r wobec -0,9% w 2015 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest kształtowanie się cen ropy na światowym rynku.

Program 500+ spowodował tylko nieznaczne przyspieszenie wzrostu PKB

Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS, tempo wzrostu PKB w II kw. wyniosło 3,1% r/r wobec 3,0% w I kw., a tym samym ukształtowało się ono zgodnie z naszą prognozą i poniżej konsensusu rynkowego (3,3%). Oczyszczony z wpływu czynników sezonowych PKB wzrósł w II kw. o 0,9% kw/kw wobec spadku o 0,1% w I kw. Opublikowane przez GUS dane są wstępnym szacunkiem. Pełne dane o PKB zawierające informacje dotyczące jego struktury zostaną opublikowane pod koniec sierpnia.

Naszym zdaniem w II kw. miało miejsce wyraźne przyspieszenie wzrostu spożycia prywatnego, wspieranego przez wypłaty środków w ramach programu Rodzina 500+. Uważamy jednak, że program ten przyczynił się jednocześnie do znaczącego zwiększenia popytu na towary i usługi importowane, co oddziaływało w kierunku spadku wkładu eksportu netto i tym samym ograniczyło pozytywny wpływ tego programu na tempo wzrostu PKB. W naszej ocenie dynamika inwestycji ogółem utrzymała się w II kw. poniżej zera. Spadkowi nakładów na środki trwałe sprzyjało m.in. wciąż niskie wykorzystanie środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Dane o PKB lekko negatywne dla złotego i pozytywne dla cen dług

u

Dzisiejsze niższe od konsensusu rynkowego dane o PKB są lekko negatywne dla złotego i pozytywne dla cen długu. Z kolei dane o inflacji są neutralne dla kursu złotego, cen polskiego długu oraz perspektyw polityki pieniężnej RPP (rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych w lipcu 2017 r.).

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku