Lekkie przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w listopadzie do 4,0% r/r wobec 3,6% w październiku, kształtując się powyżej naszej prognozy (3,8%) i konsensusu rynkowego (3,9%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w listopadzie o 4,0% r/r wobec 3,8% w październiku.

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami formułowanymi przed miesiącem, wyhamowanie dynamiki płac w październiku miało charakter przejściowy (por. MAKROpuls z 18.11.2016). W kierunku zwiększenia nominalnej dynamiki wynagrodzeń pomiędzy październikiem a listopadem oddziaływała m.in. korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w październiku br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2015 r., podczas gdy w listopadzie br. była ona taka sama jak przed rokiem), wspierająca dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord.

Silny przyrost zatrudnienia

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w listopadzie o 12,4 tys. m/m wobec wzrostu o 7,6 tys. w październiku. Był to najsilniejszy listopadowy przyrost zatrudnienia od 2007 r. W efekcie, roczna dynamika zatrudnienia nie zmieniła się w listopadzie w porównaniu do października i wyniosła 3,1% r/r. Podtrzymujemy naszą ocenę, że dynamika zatrudnienia osiągnęła lokalne maksimum w III kw. i począwszy od IV kw. będzie się stopniowo obniżać, do czego przyczyni się głównie sygnalizowany przez przedsiębiorstwa problem ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Ponadto, zgodnie z opublikowanym w tym tygodniu przez NBP "Badaniem ankietowym rynku pracy”, wzrost zatrudnienia ograniczany jest częściowo przez zbyt wygórowane w stosunku do panujących warunków rynkowych oczekiwania płacowe osób bezrobotnych. Stopniowe wyhamowanie wzrostu zatrudnienia będzie zgodne z naszym scenariuszem zakładającym osiągnięcie stanu równowagi na polskim rynku pracy w 2017 r. (por. MAKROmapa z 12.12.2016).

Lekkie ryzyko w dół dla dynamiki konsumpcji w IV kw.

Listopadowe dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw potwierdzają, że rynek pracy w Polsce znajduje się w fazie ożywienia. Niemniej jednak, realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach spadło w okresie październik-listopad do 7,1% r/r wobec 8,6% r/r w III kw. Sygnalizuje to lekkie ryzyko w dół dla naszej prognozy stabilizacji dynamiki konsumpcji prywatnej w IV kw. względem III kw. (3,9% r/r).

Dane o płacach i zatrudnieniu lekko pozytywne dla złotego i rentowności obligacji

Dzisiejsze, lepsze od oczekiwań rynkowych, dane o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie są w naszej ocenie lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku