Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) wzrósł w listopadzie do 51,9 pkt. z 50,2 pkt. w październiku, kształtując się znacząco powyżej naszej prognozy (50,7 pkt.) i konsensusu rynkowego (50,8 pkt.). Zgodnie z naszymi oczekiwaniami (por. MAKROpuls z 02.11.2016) spadek wskaźnika PMI w październiku miał charakter jednorazowy. Odnotowana w listopadzie poprawa koniunktury w polskim przetwórstwie była wynikiem przede wszystkim zwiększenia składowych dotyczących zatrudnienia, bieżącej produkcji oraz nowych zamówień. Łącznie oddziaływały one w kierunku wzrostu indeksu PMI o 1,8 pkt. Naszym zdaniem za wzrost wartości tych składowych w dominującym stopniu oddziaływały efekty niskiej bazy sprzed miesiąca.

W kontekście niskich efektów bazy i silnego zwiększenia (o 2,4 pkt.) subindeksu dotyczącego nowych zamówień ogółem, na szczególną uwagę zasługuje tylko nieznaczny wzrost składowej dotyczącej nowych zamówień eksportowych. Co więcej, jej wartość (49,7 pkt. w listopadzie wobec 49,6 pkt. w październiku) już drugi miesiąc z rzędu znajduje się poniżej granicy 50 pkt., oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Spadek popytu zagranicznego stoi w sprzeczności z listopadowymi wynikami badań koniunktury dla strefy euro i Niemiec, gdzie odnotowano silny wzrost bieżącej produkcji oraz nowych zamówień w ujęciu m/m. Naszym zdaniem zmniejszenie napływu zamówień związane jest głównie z obserwowaną w ostatnich kwartałach zmianą struktury wzrostu gospodarczego w strefie euro (silny spadek wkładu eksportu do wzrostu), oddziałującą w kierunku zmniejszenia popytu na wytwarzane w Polsce towary stanowiące wsad do produkcji dóbr finalnych.

Przeciętna wartość wskaźnika PMI w okresie październik-listopad (51,0 pkt.) ukształtowała się na nieznacznie niższym poziomie niż w III kw. (51,3 pkt.). Tym samym dzisiejsze dane w połączeniu z opublikowaną wczoraj strukturą wzrostu PKB w III kw. stanowią wsparcie dla naszej oceny, że w IV kw. dynamika PKB wyniesie ok. 2,0% r/r wobec 2,5% w III kw.

Dzisiejsze dane są lekko pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2023 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku