Efekty statystyczne podbiły dynamikę produkcji przemysłowej

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła o 7,8% r/r w listopadzie wobec 2,4% w październiku, co było nieznacznie poniżej naszej prognozy (8,0%) i wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (5,6%). Główną przyczyną zwiększenia dynamiki produkcji pomiędzy październikiem a listopadem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w listopadzie br. liczba dni roboczych była o 2 większa niż w 2014 r, podczas gdy w październiku br. była ona o 1 mniejsza niż przed rokiem). Istotnym źródłem zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej było również przyspieszenie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych z perspektywy 2007-2013, które muszą zostać rozliczone do końca br. Potwierdzenie dla takiej oceny stanowią dane o produkcji w kategorii "produkcja pozostałego sprzętu transportowego”, która zwiększyła się w listopadzie o 79,7% r/r wobec 1,2% w październiku, co podwyższyło dynamikę produkcji przemysłowej o 1,0 pp. w stosunku do października. W naszej ocenie wzrost ten spowodowany był głównie przez przyspieszenie produkcji w firmie Pesa, która do końca br. ma przekazać PKP Intercity 20 pociągów Dart. Dodatkowym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy październikiem a listopadem był efekt niskiej bazy sprzed roku. Był on spowodowany długim weekendem (w 2014 r. 11 listopada wypadł we wtorek, co skłaniało pracowników do brania urlopów w poniedziałek i mogło oddziaływać w kierunku ograniczania skali produkcji w części zakładów). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie o 0,7% m/m.

Rozliczanie projektów unijnych zwiększyło produkcję budowlano-montażową

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa wzrosła w listopadzie o 1,2% r/r wobec spadku o 5,2% w październiku. Zwiększenie dynamiki produkcji budowlano-montażowej, podobnie jak w przypadku produkcji przemysłowej wynikało przede wszystkim z korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (patrz powyżej). Dodatkowo w kierunku wzrostu dynamiki produkcji budowlano-montażowej oddziaływało w naszej ocenie przyspieszenie robót związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wynikające z konieczności rozliczenia do końca br. inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych. Potwierdzenie dla takiej oceny stanowi wzrost produkcji w tej kategorii o 3,5% r/r w listopadzie wobec spadku o 6,2% w październiku. W przeciwnym kierunku oddziaływał natomiast efekt wysokiej bazy sprzed roku związany z wyborami samorządowymi (tuż przed wyborami zakończonych zostało wiele inwestycji – por. MAKROpuls z 17.12.2014). W grudniu istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu produkcji budowlano-montażowej pozostanie efekt rozliczania inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych. Będzie on jednak ograniczany przez niekorzystną różnicę w liczbie dni roboczych. Listopadowe dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej nie zmieniają naszej prognozy dynamiki PKB w IV kw. (3,1% r/r wobec 3,5% w III kw.)

Wzrost sprzedaży detalicznej dzięki supermarketom

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w listopadzie o 3,3% r/r wobec 0,8% w październiku, co było nieznacznie powyżej naszej prognozy (3,1%) i wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (2,1%). Liczona w cenach stałych sprzedaż zwiększyła się w listopadzie o 5,7% r/r wobec 3,6% w październiku. Głównym źródłem wyższego tempa wzrostu sprzedaży detalicznej był silny wzrost jej dynamiki w kategorii "sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (21,1% r/r w listopadzie wobec 3,8% w październiku).W kierunku wzrostu dynamiki sprzedaży detalicznej pomiędzy październikiem a listopadem oddziaływały również efekty niskiej bazy w kategoriach "pojazdy samochodowe, motocykle, części” oraz "pozostałe” (por. MAKROpuls z 23.12.2014). Były one związane z ubiegłorocznym rozkładem dni świątecznych (w 2014 r. 1 listopada wypadł w sobotę), co ograniczyło sprzedaż w wymienionych wyżej kategoriach. W efekcie, liczona w cenach stałych dynamika sprzedaży detalicznej w kategorii "pojazdy samochodowe, motocykle, części” zwiększyła się w listopadzie do 23,5% r/r wobec 15,6% w październiku, a w kategorii "pozostałe” do -10,5% r/r w listopadzie wobec -13,9% w październiku. Dane o sprzedaży detalicznej stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą konsumpcja prywatna w IV kw. zwiększy się o 3,3% r/r wobec 3,1% w III kw.

Dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej pozytywne dla złotego i rentowności obligacji

Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś wyraźnie wyższych od konsensusu danych o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej oraz danych o sprzedaży detalicznej jest w naszej ocenie lekko pozytywny dla złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku