Cash Pool

Cash Pool to unikalne rozwiązanie przeznaczone dla przedsiębiorstw przynależących do jednej grupy kapitałowej. Umożliwia optymalizację zarządzania środkami przedsiębiorstw uczestniczących w strukturze Cash Pool, w której co najmniej jeden z uczestników ma niedobory kapitałowe, a pozostali nadwyżki. Usługa realizowana jest na rachunkach prowadzonych w tej samej walucie.

W Credit Agricole oferujemy dwa rodzaje usługi:

Korzyści dla klienta

 • automatyzacja przepływów - codzienne przeksięgowania pomiędzy rachunkami przedsiębiorstw uczestniczącymi w strukturze
 • optymalizacja kosztów odsetkowych
 • zniwelowanie efektu rozproszenia środków - Cash Pool Rzeczywisty pozwala na gromadzenie i zarządzanie środkami na jednym rachunku
 • oszczędność czasu - brak konieczności codziennego manualnego przeksięgowywania środków pomiędzy poszczególnymi rachunkami przedsiębiorstwa

Cash Pool Wirtualny

Idea produktu oparta jest na pokrywaniu sald ujemnych saldami dodatnimi uczestników struktury, bez fizycznego przeksięgowywania środków. Na koniec danego dnia roboczego salda są konsolidowane zgodnie z datą waluty. Saldo łączne odzwierciedla rzeczywistą pozycję netto grupy kapitałowej (łącznie salda dodatnie i ujemne).

Analityczne pokrycie sald ujemnych saldami dodatnimi ma na celu naliczenie poprawnego oprocentowania zgodnie z umową. Usługa realizowana jest w dwóch trybach:

 • bez dystrybucji odsetek - rachunki podlegające usłudze prowadzone są dla jednego przedsiębiorstwa
 • z dystrybucją odsetek - rachunki podlegające usłudze prowadzone są dla kilku przedsiębiorstw

Cash Pool Wirtualny z dystrybucją odsetek

Saldo skonsolidowane odzwierciedla rzeczywistą pozycję netto przedsiębiorstwa na dany dzień. Odsetki od skonsolidowanego salda liczone są następująco:

 • dla salda dodatniego - w oparciu o stopę procentową wynikającą z warunków rynkowych i pomniejszoną o uzgodnioną marżę
 • dla salda ujemnego - w oparciu o stopę procentową wynikającą z warunków rynkowych i powiększoną o uzgodnioną marżę

Odsetki naliczone od salda dodatniego i ujemnego na rachunkach biorących udział w usłudze są dla przedsiębiorstwa korzystniejsze niż te, które byłyby naliczone bez zastosowania wirtualnej konsolidacji sald rachunków.

Wirtualna konsolidacja sald jest najbardziej efektywna, jeżeli łączne saldo dodatnie przedsiębiorstwa może pokryć łączne saldo ujemne - wtedy, kiedy saldo netto jest zerowe lub dodatnie.

Przykładowy schemat pokrycia salda ujemnego saldami dodatnimi uczestników struktury Cash Poola Wirtualnego

Klient B: saldo dodatnie = 40
Klient C: saldo dodatnie = 70
Kwota sald dodatnich => 40+70 = 110

Proporcje udziału sald Klientów B i C w pokryciu salda ujemnego Klienta A:
Udział Klienta B => 40/110 = 0,36
Udział Klienta C => 70/110 = 0,64

Kwota sald dodatnich wykorzystanych do pokrycia salda ujemnego:
Klient A: saldo ujemne 100
Kwota z salda Klienta B => 100 * 0,36 = 36
Kwota z salda Klienta C => 100 * 0,64 = 64

Kwota sald dodatnich niewykorzystanych do pokrycia salda ujemnego:
Kwota z salda Klienta B => 40 - 36 = 4
Kwota z salda Klienta C => 70 - 64 = 6

Cash Pool Rzeczywisty

Celem usługi jest efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi poprzez fizyczne zerowanie sald dziennych na rachunkach należących do uczestników struktury z rachunkiem Pool Leadera, czyli:

 • przenoszeniu dodatniego salda z rachunku uczestnika na rachunek Pool Leadera
 • przenoszeniu środków z rachunku Pool Leadera w celu pokrycia salda ujemnego powstałego na rachunku uczestnika

Do ww. przeksięgowań mogą być wykorzystywane celowe konta pomocnicze. Usługą Cash Poola Rzeczywistego objęte są rachunki przedsiębiorstw prowadzone w naszym banku. Istnieje możliwość rozszerzenia usługi o rachunki firmowe prowadzone w innych bankach (np. Crédit Agricole we Francji), zgodnie z indywidualnie ustalonym schematem.

Aspekty, które należy rozważyć przed zaimplementowaniem usługi w przedsiębiorstwie:

 • podatkowy, w tym VAT, PCC, CIT i WHT (podatek u źródła)
 • „cienka kapitalizacja” (niedostateczna kapitalizacja) – zadłużenie przedsiębiorstwa finansowane przez współuczestników struktury nie może przekroczyć określonej wysokości kapitału zakładowego
 • kalkulacja cen transferowych między uczestnikami struktury

W celu zachowania bezpieczeństwa podatkowego, każdy z uczestników Cash Poola Rzeczywistego powinien wystąpić do odpowiednich organów skarbowych o indywidualną interpretację podatkową. Relacje pomiędzy uczestnikami Cash Poola Rzeczywistego a Pool Leaderem muszą być uregulowane w stosownych umowach zawartych między nimi. Przed wdrożeniem usługi przedsiębiorstwo musi spełniać wymogi przepisów prawnych i podatkowych.

Schemat struktury Cash Poola Rzeczywistego

Sprawdź również

Skontaktuj się z nami

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia