RPP nadal akcentuje niepewność dotyczącą perspektyw inflacji

Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna NBP wynosi 5,75%). Decyzja RPP była zgodna z naszą prognozą i konsensusem rynkowym. W komunikacie po dzisiejszym posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, że „w najbliższych miesiącach roczna dynamika CPI będzie kształtowała się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP”, wskazując na przywrócenie wyższej stawki podatku VAT na żywność jako czynnik oddziałujący w kierunku wzrostu inflacji. Rada ponownie zaakcentowała niepewność dotyczącą krótkookresowych perspektyw inflacji. Zdaniem Rady „w przypadku podniesienia cen energii w II połowie 2024 r. inflacja może istotnie wzrosnąć”, a „w średnim okresie w kierunku wyższej presji popytowej w gospodarce oddziaływać będzie wzrost wynagrodzeń, w tym w związku z podwyżkami płac w sektorze publicznym”. Treść komunikatu wskazuje zatem, że Rada, podobnie jak przed miesiącem, uznaje, że oczekiwane w najbliższych miesiącach kształtowanie się inflacji na poziomie zbliżonym do celu inflacyjnego RPP (2,5%) będzie krótkotrwałe.

Stopy procentowe stabilne w proinflacyjnym otoczeniu

Treść komunikatu po posiedzeniu RPP jest zgodna z naszym scenariuszem stabilizacji stóp procentowych na obecnym poziomie do II poł. 2025 r. Wsparciem dla tego scenariusza jest oczekiwany przez nas wzrost inflacji, która po osiągnięciu lokalnego minimum w marcu br. na poziomie 1,9% r/r wzrośnie do 3,8% w lipcu br. i utrzyma się na poziomie powyżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego (3,5%) do czerwca 2025 r. (naszą zrewidowaną prognozę inflacji omówimy szerzej w najbliższej MAKROmapie). Naszym zdaniem w najbliższych miesiącach członkowie RPP będą w swoich wypowiedziach akcentować wysokie prawdopodobieństwo znaczącego wzrostu inflacji w II połowie br. na skutek nasilającego się ożywienia gospodarczego i wygaszenia działań osłonowych w obszarze cen nośników energii. Niekorzystne krótkookresowe perspektywy inflacji będą dla RPP głównym argumentem na rzecz nieobniżania stóp procentowych. Dodatkowym wsparciem dla naszej prognozy stóp NBP jest złożenie przez przedstawicieli koalicji rządowej wniosku o pociągnięcie prezesa NBP Adama Glapińskiego do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Wniosek ten będzie zapewne interpretowany przez niektórych członków RPP jako działanie zmierzające do ograniczenia niezależności NBP, co będzie oddziaływać w kierunku zwiększenia ich awersji do inflacji. W warunkach oczekiwanego rozluźnienia polityki pieniężnej w strefie euro, które naszym zdaniem rozpocznie się w czerwcu br., nasz scenariusz stabilizacji stóp procentowych w Polsce w najbliższych kwartałach jest spójny z oczekiwaną dalszą i stopniową aprecjacją kursu złotego. Jutro odbędzie się konferencja prasowa A. Glapińskiego, która zapewne rzuci więcej światła na perspektywy polityki pieniężnej.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem neutralna dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku