Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna NBP wynosi 5,75%). Decyzja RPP była zgodna z naszą prognozą i konsensusem rynkowym. W komunikacie po dzisiejszym posiedzeniu Rada nawiązała do odnotowanego we wstępnym szacunku GUS wzrostu inflacji w kwietniu (por. MAKROmapa z 06.05.2024) wskazując, że przyczyniły się do niego przede wszystkim przywrócenie wyższej stawki VAT na żywność oraz wzrost cen paliw. Rada zwróciła natomiast uwagę, że w kwietniu mieliśmy do czynienia z dalszym spadkiem inflacji bazowej podkreślając jednak, że dynamika cen usług pozostaje relatywnie wysoka. W dzisiejszym komunikacie Rada nieznacznie doprecyzowała swoje oczekiwania dotyczące krótkookresowych perspektyw inflacji. Zdaniem Rady „w II kw. 2024 r. roczna dynamika CPI będzie kształtowała się na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP”, podczas gdy w poprzednim komunikacie ocena ta dotyczyła „najbliższych miesięcy”. Jest to spójne z formułowanymi wcześniej ocenami Rady, zgodnie z którymi obserwowane w ostatnim czasie kształtowanie się inflacji na poziomie zbliżonym do celu inflacyjnego RPP (2,5%) jest krótkotrwałe. Rada ponownie zaakcentowała niepewność dotyczącą krótkookresowych perspektyw inflacji. W komunikacie powtórzony został również zapis sprzed miesiąca, zgodnie z którym „w przypadku podniesienia cen energii w II połowie 2024 r. inflacja może istotnie wzrosnąć”.

Ponowny wzrost inflacji argumentem na rzecz stabilizacji stóp procentowych

Rada powtórzyła również swoją ocenę, zgodnie z którą „obecny poziom stóp procentowych NBP sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie”, a „dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej”. Naszym zdaniem w najbliższym czasie członkowie RPP będą w swoich wypowiedziach nadal akcentować wysokie prawdopodobieństwo znaczącego wzrostu inflacji w II poł. br. na skutek nasilającego się ożywienia gospodarczego i wygaszenia działań osłonowych w obszarze cen nośników energii. Uważamy, że niekorzystne krótkookresowe perspektywy inflacji będą dla RPP głównym argumentem na rzecz nieobniżania stóp procentowych. Jest to zgodne z naszym scenariuszem stabilizacji stóp procentowych na obecnym poziomie do II poł. 2025 r. Wsparciem dla tego scenariusza jest oczekiwany przez nas wzrost inflacji, która po osiągnięciu lokalnego minimum w marcu br. w II poł. br. znajdzie się ponownie powyżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego (3,5%), co naszym zdaniem potrwa do czerwca 2025 r. włącznie. Jutro odbędzie się konferencja prasowa A. Glapińskiego, która zapewne rzuci więcej światła na perspektywy polityki pieniężnej.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem neutralna dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku