Indeks PMI wyraźnie poniżej oczekiwań rynku

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się w kwietniu do 45,9 pkt. wobec 48,0 pkt. w marcu, kształtując się wyraźnie poniżej oczekiwań rynku (47,8 pkt.) i naszej prognozy (47,1 pkt.). Tym samym indeks osiągnął najniższą wartość od października 2023 r. i już od 24 miesięcy pozostaje poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Zmniejszenie indeksu wynikało z niższych wkładów 4 z 5 jego składowych (dla zatrudnienia, nowych zamówień, zapasów oraz czasu dostaw), podczas gdy wkład składowej dla bieżącej produkcji nie zmienił się w kwietniu w porównaniu do marca.

Firmy redukują zaległości produkcyjne w warunkach spadających zamówień

W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje wyraźne przyspieszenie spadku nowych zamówień, w tym nowych zamówień eksportowych. W przypadku tych ostatnich ankietowane firmy zwracały uwagę na słabszy popyt ze strony kluczowych rynków europejskich: Niemiec, Francji i Włoch, co było wcześniej sygnalizowane przez wstępne indeksy PMI dla strefy euro (por. MAKROmapa z 29.04.2024). Mimo przyspieszenia spadku nowych zamówień składowa dla bieżącej produkcji nie zmieniła się w kwietniu w porównaniu do marca, co wynikało z realizacji przez firmy zaległości produkcyjnych, które spadły w kwietniu w najwyższym tempie od października 2023 r.

Przyspieszenie procesów restrukturyzacyjnych w polskim przetwórstwie

W warunkach słabnącego popytu w kwietniu obserwowane było przyspieszenie procesów restukturyzacyjnych w polskim przetwórstwie. Indeks dla zatrudnienia obniżył się do najniższego poziomu od listopada 2023 r. Firmy przyspieszyły również redukcję zakupów dóbr pośrednich wykorzystywanych w procesie produkcji, jak również ich zapasów. W kwietniu odnotowano także ponowny spadek zapasów dóbr finalnych po ich przejściowym wzroście w marcu. Warto jednak zauważyć, że mimo kontynuowanych procesów restrukturyzacyjnych oceny firm dotyczące przyszłej produkcji pozostają dobre. Wsparcie dla takiej oceny stanowi indeks dla oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy, który choć obniżył się w kwietniu do najniższego poziomu od października 2023 r., to nadal kształtuje się wyraźnie powyżej granicy 50 pkt.

Skrócenie czasu dostaw sprzyja obniżkom cen dóbr pośrednich

Po dwóch miesiącach wzrostu w kwietniu doszło do ponownego spadku cen dóbr pośrednich. Zgodnie z komunikatem wynikało to m.in. z obniżenia cen stali i większej konkurencji pomiędzy dostawcami. W naszej ocenie do spadku cen dóbr pośrednich przyczyniło się również odnotowane w kwietniu skrócenie czasu dostaw, które wskazuje na zwiększoną dostępność dóbr wykorzystywanych w produkcji. W kwietniu obniżyły się również ceny dóbr finalnych, choć w mniejszym tempie niż w marcu. Tendencje cenowe w przetwórstwie stanowią wsparcie dla naszego scenariusza zakładającego stopniowy spadek inflacji bazowej w kolejnych kwartałach.

Ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu PKB w II kw.

Opublikowane dzisiaj wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie stanowią ryzyko w dół dla naszego scenariusza, zgodnie z którym dynamika PKB w Polsce zwiększy się w II kw. do 2,7% r/r wobec 1,5% w I kw. Jednocześnie uważamy, że dzisiejsze wyraźnie niższe od oczekiwań dane są negatywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku