Presja inflacyjna wciąż podwyższona

Finalne dane o inflacji powyżej wstępnego szacunku

Zgodnie z finalnymi danymi, inflacja CPI obniżyła się w grudniu do 6,2% r/r wobec 6,6% w listopadzie, kształtując się powyżej wstępnego szacunku GUS (6,1%). Mimo obserwowanego w ostatnich miesiącach silnego spadku, inflacja od 33 miesięcy pozostaje powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5% r/r).

Niższa dynamika cen żywności głównym źródłem spadku inflacji

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia inflacji była niższa dynamika cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe”, która zmniejszyła się w grudniu do 6,0% r/r wobec 7,3% w listopadzie. Spadek dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych obserwowany jest we wszystkich jej głównych kategoriach i wynika z efektów wysokiej bazy sprzed roku, jak również z odnotowanego w ostatnich kwartałach wyraźnego obniżenia cen surowców rolnych (por. AGROmapa z 12.12.2023). Do spadku inflacji przyczyniła się również niższa dynamika cen w kategorii „paliwa” (-6,0% r/r w grudniu wobec -5,7% w listopadzie), co czemu sprzyjały m.in. umocnienie złotego względem dolara, a także spadek światowych cen ropy naftowej. W kierunku zmniejszenia inflacji oddziaływało również obniżenie inflacji bazowej, która zgodnie z naszymi szacunkami spadła w grudniu do 7,0% r/r wobec 7,3% w listopadzie. Jej spadek w grudniu miał szeroki zakres i został odnotowany w większości jej kategorii: „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe”, „odzież i obuwie”, „zdrowie”, „transport (bez paliw)”, „rekreacja i kultura”, „restauracje i hotele” oraz „inne wydatki na towary i usługi”. Szacujemy, że inflacja bazowa liczona w ujęciu miesięcznym wyniosła w grudniu ok. 0,3% m/m. Tym samym ukształtowała się ona powyżej wzorca sezonowego w grudniu (ok. 0,0%), co wskazuje, że presja inflacyjna pozostaje podwyższona (por. MAKROmapa z 15.01.2024). W kierunku wzrostu inflacji oddziaływała natomiast wyższa dynamika cen nośników energii, która zwiększyła się w grudniu do 9,2% wobec 8,1% w listopadzie. Jej wzrost wynikał z efektu niskiej bazy sprzed roku związanego ze spadkiem cen opału w grudniu 2022 r. – por. MAKROpuls z 13.01.2023).

Inflacja wkrótce przejściowo osiągnie cel inflacyjny

Zgodnie z naszym zrewidowanym scenariuszem prognozujemy, że najbliższe miesiące przyniosą dalszy spadek inflacji, a ona sama w II kw. br. osiągnie swoje minimum lokalne na poziomie 2,3%. Od III kw. br. oczekujemy stopniowego wzrostu inflacji, która osiągnie swoje maksimum lokalne w II kw. 2025 r. na poziomie 4,8% r/r, po czym obniży się osiągając poziom 3,5% w IV kw. 2025 r. Tym samym nasz scenariusz zakłada, że inflacja ogółem przejściowo ukształtuje się poniżej celu inflacyjnego (2,5% r/r) w okresie marzec-maj br. (por. MAKROmapa z 15.01.2024). Naszym zdaniem skłoni to RPP do wznowienia cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Uważamy, że RPP obniży stopy procentowe o 25pb w marcu i lipcu br. Potencjał do większej skali obniżek jest ograniczony z uwagi na oczekiwany przez nas ponowny wzrost inflacji w II poł. br. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy są ubiegłotygodniowe jastrzębie wypowiedzi prezesa NBP A. Glapińskiego oraz członka RPP I. Dąbrowskiego, a także ewentualne postawienie prezesa A. Glapińskiego przed Trybunałem Stanu (por. MAKROmapa z 15.01.2024).

Opublikowane dzisiaj finalne dane o inflacji są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia