Popyt konsumpcyjny coraz mocniejszy, powrót ożywienia w budownictwie

Szybki wzrost płac wspiera odbudowę popytu konsumpcyjnego

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w lutym do 6,7% r/r wobec 4,6% w styczniu, kształtując się poniżej konsensu rynkowego (6,8%) i naszej prognozy (7,2%). Dynamika sprzedaży detalicznej liczonej w cenach stałych zwiększyła się w lutym do 6,1% r/r wobec 3,2% w styczniu, kształtując się powyżej konsensu rynkowego (5,1%) i powyżej naszej prognozy (5,8%). Naszym zdaniem ważnym czynnikiem oddziałującym w kierunku silniejszego od oczekiwań zwiększenia realnej dynamiki sprzedaży ogółem w ujęciu rocznym było znaczące i większe od oczekiwań zwiększenie realnej dynamiki wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw do poziomu najwyższego od 1999 r. (por. MAKROpuls z 20.03.2024). Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna w cenach stałych zwiększyła się w lutym o 2,9% m/m. Po wyłączeniu okresów, w których sprzedaż detaliczna znajdowała się pod silnym wpływem restrykcji związanych z pandemią, odnotowany w lutym br. wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym był najsilniejszy w historii szeregu, którymi dysponujemy (od 2018 r.).

Ożywienie popytu na dobra trwałego użytku

W strukturze sprzedaży detalicznej na szczególną uwagę zasługuje wzrost realnej dynamiki sprzedaży w kategoriach obejmujących dobra trwałego użytku. Dynamika sprzedaży w kategorii „pojazdy samochodowe, motocykle i części” zwiększyła się z 23,3% r/r w styczniu do 26,6% w lutym. Po wyłączeniu danych znajdujących się pod silnym wpływem pierwszej fali pandemii w 2020 r., lutowa dynamika sprzedaży w tej kategorii była najwyższa od grudnia 2013 r. Z kolei w kategorii „meble, RTV i AGD” dynamika sprzedaży zwiększyła się w lutym do -5,2% r/r wobec -16,8% w styczniu (do czego w dużym stopniu przyczynił się efekt niskiej ubiegłorocznej bazy), kształtując się na poziomie najwyższym od stycznia 2023 r. Dane te współgrają z postępującą poprawą nastrojów konsumenckich. W lutym indeks koniunktury konsumenckiej dotyczący „obecnego dokonywania ważnych zakupów” wzrósł w porównaniu ze styczniem i ukształtował się na poziomie najwyższym od października 2021 r. Wzrósł również indeks odnoszący się do „przyszłego dokonywania ważnych zakupów”, który – podobnie jak w styczniu – był najwyższy od marca 2020 r.

Wzrost popytu konsumpcyjnego ma szeroki zakres

Na ożywienie popytu konsumpcyjnego wskazują również obliczane przez nas miary tzw. sprzedaży bazowej, w szczególności sprzedaży z wyłączeniem pojazdów samochodowych, motocykli i części oraz mebli, sprzętu RTV i AGD. Wskazują one na wyraźny wzrost rocznej dynamiki sprzedaży w lutym w porównaniu ze styczniem br. Dane te sygnalizują szeroki zakres ożywienia popytu konsumpcyjnego, wspieranego przez szybki spadek inflacji, utrzymujący się silny wzrost płac w przedsiębiorstwach, waloryzację programu 500+ na 800+ oraz oczekiwane podwyżki wynagrodzeń w sferze budżetowej i towarzyszące im wygładzanie przez gospodarstwa domowe konsumpcji w czasie. Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej w lutym wskazują na ryzyko w górę dla naszej prognozy znaczącego wzrostu dynamiki konsumpcji w I kw. br. (3,0% r/r wobec -0,1% w IV kw.). Dane te są jednocześnie zgodne z naszym scenariuszem, w którym ożywienie popytu konsumpcyjnego będzie głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w I kw. i w całym 2024 r.

Powrót ożywienia w budownictwie

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w lutym do -4,9% r/r wobec -6,1% w styczniu, kształtując się wyraźnie poniżej konsensusu rynkowego (-2,0%) i naszej prognozy (-3,0%). Istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia dynamiki produkcji budowlano-montażowej pomiędzy styczniem a lutym był efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w lutym 2024 r. liczba dni roboczych była o 1 dzień wyższa niż w lutym 2023 r., podczas gdy w styczniu br. liczba ta była taka sama jak przed rokiem). W kierunku zwiększenia tempa wzrostu produkcji pomiędzy styczniem i lutym oddziaływała jej wyższa dynamika w kategorii „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” (-7,8% r/r w lutym wobec -10,5% w styczniu) oraz w kategorii „budowa budynków” (-0,3% wobec -7,3% r/r). W przeciwnym kierunku oddziaływał spadek dynamiki w kategorii „roboty budowlane specjalistyczne” (-7,2% r/r wobec 0,5%). Taka struktura wzrostu produkcji potwierdza, że popyt w branży budowlanej jest obecnie silnie ograniczany przez obniżoną absorbcję środków unijnych (por. MAKROmapa z 18.03.2024). Z kolei czynnikiem dynamizującym produkcję jest ożywienie w budownictwie mieszkaniowym, wspierane przez efekty programu Bezpieczny Kredyt 2%. Wypadkową tych tendencji był odnotowany w lutym wyraźny wzrost produkcji budowlano-montażowej po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych (2,0% w porównaniu ze styczniem), dodatkowo wsparty przez efekt niskiej bazy związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w styczniu br. (niskimi temperaturami połączonymi z intensywnymi opadami śniegu). W kolejnych miesiącach spodziewamy się kontynuacji stopniowego ożywienia w budownictwie, wspieranego przez wzrost aktywności w budownictwie mieszkaniowym, zbliżające się wybory samorządowe i realizację projektów w ramach KPO.

Dzisiejsze dane są naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia