Inflacja znacząco poniżej oczekiwań

Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI zmniejszyła się w lutym do 2,8% r/r wobec 3,7% w styczniu (rewizja w dół z 3,9%), kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (3,2%) oraz naszej prognozy (3,1%). Tym samym inflacja po raz pierwszy od marca 2021 r., choć tylko przejściowo, znalazła się poniżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5% r/r).

Spadek inflacji wspierany przez efekty wysokiej bazy

Zgodnie opublikowanymi przez GUS danymi główną przyczyną obniżenia inflacji w lutym była niższa dynamika cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (2,7% r/r w lutym wobec 4,9% w styczniu). Spadek dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych został odnotowany w większości jej głównych kategorii i wynikał z efektów wysokiej bazy sprzed roku, jak również z obserwowanego w ostatnich kwartałach wyraźnego obniżenia cen surowców rolnych. Do spadku inflacji przyczyniła się również niższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła w lutym 5,3% r/r wobec 6,2% w styczniu. Spadek inflacji bazowej miał szeroki zakres i został odnotowany w większości jej kategorii: „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe”, „odzież i obuwie”, „użytkowanie mieszkania (bez nośników energii)”, „wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego”, „łączność”, „rekreacja i kultura”, „edukacja”, „restauracje i hotele” oraz „inne wydatki na towary i usługi”. Szacujemy, że jej miesięczna dynamika nie zmieniła się w lutym w porównaniu do stycznia i wyniosła 0,5%, a tym samym pozostaje ona powyżej poziomów zgodnych z wzorcem sezonowym (ok. 0,1% w lutym). W naszej ocenie wskazuje to na utrzymującą się podwyższoną presję inflacyjną w polskiej gospodarce. Uważamy, że w kolejnych miesiącach miesięczna dynamika cen bazowych obniży się, choć nadal pozostanie powyżej swojego wzorca sezonowego. W kierunku wzrostu inflacji oddziaływała natomiast wyższa dynamika cen w kategorii „paliwa” (-6,4% r/r w lutym wobec -8,3% w styczniu), czemu sprzyjał odnotowany w styczniu br. wzrost cen ropy naftowej. Dynamika cen w kategorii „nośniki energii” nie zmieniła się istotnie i wyniosła -3,0% w lutym wobec 3,1% w styczniu.

Wysoka inflacja zmieniła strukturę wydatków gospodarstw domowych

GUS opublikował również zrewidowane wagi w koszyku konsumenckim, będące odzwierciedleniem struktury wydatków z budżetów gospodarstw domowych w 2023 r. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost udziału wydatków na kategorie charakteryzujące się w 2023 r. najwyższą dynamiką cen, czyli „żywność i napoje bezalkoholowe” (27,63% w 2023 r. wobec 27,01% w 2022 r.) oraz „użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii” (20,43% wobec 19,63%). Dane wskazują, że z uwagi na podstawowy charakter tych dóbr gospodarstwa domowe starały utrzymywać ich konsumpcję na niezmienionym poziomie, co odbywało się kosztem wydatków na inne kategorie, m.in. „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe” (5,66% w 2023 r. wobec 5,75% w 2022 r.), „odzież i obuwie” (3,92% wobec 4,27%), czy też „wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego” (4,95% wobec 5,29%). W strukturze wydatków widać stopniową odbudową popytu w kategoriach „rekreacja i kultura” oraz „restauracje i hotele”. Warto jednak zauważyć, że udziały wspomnianych wyżej kategorii mimo obserwowanego od trzech lat wzrostu nie powróciły jeszcze do poziomów sprzed wybuchu pandemii. Obniżył się również udział kategorii „zdrowie” (5,36% wobec 5,71%), co można łączyć z wygasaniem efektu pandemii i jej wpływu na wydatki w tej kategorii.

Nasz nowy scenariusz inflacyjny w najbliższej MAKROmapie

Niższy punkt startowy dla naszej prognozy inflacji oraz ogłoszona w tym tygodniu decyzja rządu dotycząca przywrócenia 5% stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe od 1 kwietnia wskazują na potrzebę korekty naszego scenariusza inflacyjnego. Zrewidowaną prognozę inflacji przedstawimy w poniedziałkowej MAKROmapie.

Dzisiejsze niższe od oczekiwań dane o styczniowej inflacji są lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku