Firmy zmniejszają marże w warunkach osłabionego popytu

Lekka poprawa koniunktury w polskim przetwórstwie

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się w lutym do 47,9 pkt. wobec 47,1 pkt. w styczniu, kształtując się powyżej oczekiwań rynku (47,1 pkt.) oraz naszej prognozy (46,7 pkt.). Tym samym indeks już od 22 miesięcy pozostaje poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Zwiększenie indeksu wynikało z wyższych wkładów 3 z 5 jego składowych (dla bieżącej produkcji, nowych zamówień i czasu dostaw), podczas gdy przeciwny wpływ miały niższe wkłady składowych dla zatrudnienia i zapasów.

Firmy zmniejszają marże w warunkach osłabionego popytu

W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje wolniejszy spadek bieżącej produkcji. Sprzyjało temu zmniejszenie tempa spadku napływu nowych zamówień, w tym nowych zamówień eksportowych. W przypadku zamówień eksportowych ankietowane firmy zwracają uwagę, że źródłem ich spadku są niższe zamówienia z Europy, w szczególności z Niemiec. W warunkach osłabionego popytu firmy starają się zwiększyć swoją konkurencyjność poprzez obniżanie marż. Wsparcie dla takiej oceny stanowi odnotowane w lutym przyspieszenie spadku cen dóbr finalnych mimo jednoczesnego wzrostu cen dóbr pośrednich wykorzystywanych w produkcji. Jedną z przyczyn wzrostu cen dóbr pośrednich było istotne wydłużenie czasu dostaw związane z niestabilną sytuacji w rejonie Morza Czerwonego, a w konsekwencji opóźnieniami transportu towarów z krajów azjatyckich do Europy drogą morską. Z kolei dodatkowym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku cen dóbr finalnych było odnotowane w lutym umocnienie złotego względem euro.

Kontynuacja procesów restrukturyzacyjnych w przetwórstwie

W warunkach utrzymującej się obniżonej produkcji oraz mniejszego napływu nowych zamówień firmy kontynuowały w lutym procesy restrukturyzacyjne. Wskazują na to przyspieszenie spadku zatrudnienia, jak również wyższe tempo redukcji zarówno zapasów dóbr finalnych, jak i dóbr pośrednich. Mimo obserwowanych procesów restrukturyzacyjnych w lutym poprawiły się oceny firm dotyczące przyszłej produkcji - indeks PMI dla produkcji oczekiwanej w horyzoncie 12 miesięcy zwiększył się w lutym do najwyższego poziomu od czerwca 2021 r. i pozostaje wyraźnie powyżej granicy oddzielającej wzrost od spadku aktywności.

Powrót ożywienia gospodarczego w I kw.

Odnotowana w lutym poprawa koniunktury w polskim przetwórstwie jest spójna z nasza oceną, zgodnie z którą w I kw. nastąpi powrót ożywienia gospodarczego w Polsce, a roczna dynamika PKB zwiększy się z 1,0% w IV kw. do 1,5%. Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą w 2024 r. PKB wzrośnie o 2,8%.

Dzisiejsze dane są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia