Sprzedaż detaliczna najwyższa w historii

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w październiku do 4,8% r/r wobec 3,6% we wrześniu, kształtując się powyżej konsensu rynkowego (4,6%) i naszej prognozy (3,0%). Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła w październiku o 2,1% m/m, a tym samym zwiększyła się piąty miesiąc z rzędu i ukształtowała się na najwyższym poziomie w historii. Z kolei dynamika sprzedaży detalicznej liczonej w cenach stałych zwiększyła się w październiku do 2,8% r/r (najwyżej od września 2022 r.) wobec -0,3% we wrześniu.

Szybki wzrost popytu na samochody

W strukturze październikowej sprzedaży detalicznej w cenach stałych na uwagę zasługuje wzrost dynamiki sprzedaży w kategorii „pojazdy samochodowe, motocykle, części” do 15,2% r/r (najwyżej od lutego 2023 r.) wobec 12,8% we wrześniu. Sygnalizuje to rosnącą skłonność gospodarstw domowych do nabywania dóbr trwałego użytku, choć dane o sprzedaży w kategorii „meble, RTV, AGD” (zmniejszenie sprzedaży o 4,7% r/r wobec spadku o 5,5% we wrześniu) nie wskazują na szeroki zakres ożywienia popytu na ten rodzaj dóbr. Warto odnotować, że po wyłączeniu kategorii „pojazdy samochodowe, motocykle, części” szacowana przez nas dynamika sprzedaży detalicznej wyniosła w październiku 2,1% r/r wobec -1,0% we wrześniu, kształtując się na poziomie najwyższym od listopada 2022 r.

Czynnikiem dynamizującym obroty w handlu detalicznym w październiku był utrzymujący się wzrost dynamiki realnego funduszu płac (por. MAKROpuls z 21.11.2023), wspierany przez spadek inflacji (por. MAKROpuls z 15.11.2023), a także poprawiające się nastroje konsumenckie sygnalizujące rosnącą skłonność gospodarstw domowych do dokonywania tzw. „ważnych zakupów”. W listopadzie odnotowano dalszą poprawę tych nastrojów, co będzie sprzyjać ożywieniu popytu konsumpcyjnego w IV kw. br. Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej sygnalizują, że dynamika konsumpcji w IV kw. może ukształtować się na poziomie wyższym od naszej prognozy (2,3% r/r wobec 1,2% w III kw.).

Lekkie spowolnienie wzrostu produkcji budowlano-montażowej

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się w październiku do 9,8% r/r wobec 11,5% we wrześniu, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (10,5%) i naszej prognozy (10,9%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w październiku o 1,1% m/m. Spadek odsezonowanej produkcji w październiku, w połączeniu z efektem wysokiej bazy sprzed roku (w październiku ub. r. odnotowano silny wzrost produkcji w ujęciu m/m po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych), skompensowały wpływ czynników oddziałujących w kierunku zwiększenia rocznej dynamiki produkcji (efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych i poprawa koniunktury w budownictwie).

W kierunku obniżenia dynamiki produkcji budowlano-montażowej pomiędzy wrześniem a październikiem oddziaływało jej zmniejszenie w kategoriach „roboty budowlane specjalistyczne” (7,1% r/r w październiku wobec 10,0% we wrześniu) i „budowa budynków” (1,1% wobec 3,9% r/r). W kategorii „inżynieria lądowa i wodna” spadek dynamiki produkcji był nieznaczny (17,6% wobec 17,9%), a jej wysoki poziom potwierdza, że aktywność w budownictwie jest obecnie wspierana głównie przez dążenie jednostek sektora finansów publicznych do wykorzystania i rozliczenia w br. środków unijnych dostępnych w ramach poprzedniej wieloletniej perspektywy finansowej UE 2014-2020 oraz perspektywę wyborów samorządowych zaplanowanych na kwiecień 2024 r. W najbliższych miesiącach wzrost aktywności w budownictwie będzie coraz silniej wspierany przez ożywienie w budownictwie mieszkaniowym, dynamizowane przez program Bezpieczny Kredyt 2%. Wsparciem dla tego scenariusza jest obserwowana w ostatnich miesiącach stopniowa poprawa wskaźników wyprzedzających wskaźników koniunktury obrazujących oceny dotyczące oczekiwanego zatrudnienia i krajowego portfela zamówień.

Kontynuacja ożywienia gospodarczego w IV kw.

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej, w połączeniu z opublikowanymi wczoraj danymi o produkcji przemysłowej (por. MAKROpuls z 21.11.2023) są wsparciem dla naszego scenariusza, w którym utrzymujące się od I kw. br. ożywienie gospodarcze, znajdujące odzwierciedlenie we wzroście odsezonowanego PKB, będzie kontynuowane w IV kw., a roczna dynamika PKB w IV kw. wyraźnie wzrośnie do 1,9% r/r wobec 0,5% w III kw. Oczekujemy, że głównym źródłem przyspieszenia rocznego wzrostu PKB w pomiędzy III i IV kw. będzie zwiększenie dynamiki konsumpcji prywatnej i dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej są zgodne z tym scenariuszem.

Październikowe dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku