Lepsze od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w sierpniu do 3,1% r/r wobec 2,1% w lipcu, kształtując się powyżej konsensu rynkowego (1,8%) i naszej prognozy (2,1%). Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła w sierpniu o 1,3% m/m, a tym samym zwiększyła się trzeci miesiąc z rzędu. Z kolei dynamika sprzedaży detalicznej liczonej w cenach stałych zwiększyła się w sierpniu do -2,7% r/r (najwyżej od stycznia 2023 r.) wobec -4,0% w lipcu.

Do zwiększenia realnej dynamiki sprzedaży detalicznej pomiędzy lipcem a sierpniem przyczynił się odnotowany w sierpniu wyraźny wzrost dynamiki realnego funduszu płac do poziomu najwyższego od lipca 2022 r. (por. MAKROpuls z 20.09.2023). Czynnikiem dynamizującym sierpniową sprzedaż detaliczną były również poprawiające się nastroje konsumenckie: w sierpniu odnotowano znaczący wzrost wskaźnika koniunktury konsumenckiej obrazującego skłonność gospodarstw domowych do dokonywania ważnych zakupów w odniesieniu do bieżących wydatków (poziom najwyższy od stycznia 2022 r.).

Odnotowany w sierpniu wzrost realnej dynamiki sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym miał szeroki zakres. Co warte podkreślenia, kontynuację korzystnych tendencji odnotowano w odniesieniu do sprzedaży w kategoriach obejmujących dobra trwałego użytku. Dynamika sprzedaży „pojazdów samochodowych, motocykli i części” utrzymała się na relatywnie wysokim poziomie (wzrost sprzedaży o 3,4% r/r wobec 3,8% w lipcu), a dynamika sprzedaży w kategorii „meble, RTV i AGD”, choć wciąż silnie ujemna (-10,6% r/r) ukształtowała się na poziomie najwyższym od lutego 2023 r.

W III kw. konsumpcja wzrośnie w ujęciu rocznym

Dzisiejsze dane stanowią wsparcie dla naszej oceny, zgodnie z którą wyrównana sezonowo sprzedaż detaliczna osiągnęła w II kw. lokalne minimum i począwszy od III kw. jej poziom, wspierany przez dalszą poprawę nastrojów konsumenckich, będzie rósł. Ustępujące stopniowo efekty wysokiej ubiegłorocznej bazy związanej z napływem uchodźców z Ukrainy, a także oczekiwany przez nas dalszy wzrost realnej dynamiki funduszu płac będą oddziaływać w kierunku dalszego wzrostu rocznej dynamiki sprzedaży w cenach stałych w kolejnych miesiącach. Dzisiejsze dane stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą w III kw. nastąpi silny wzrost dynamiki konsumpcji do 0,2% r/r z -2,7% w II kw.

Produkcja budowlano-montażowa na unijnym dopalaczu

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w sierpniu do 3,5% r/r wobec 1,1% w lipcu, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (1,1%) i naszej prognozy (0,2%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa ogółem zwiększyła się w sierpniu o 2,0% m/m, a tym samym wzrosła po raz pierwszy od lutego 2023 r. W kierunku zwiększenia dynamiki produkcji budowlano-montażowej pomiędzy lipcem a sierpniem oddziaływało jej zwiększenia w kategoriach „roboty budowlane specjalistyczne” (0,9% r/r w sierpniu wobec -3,4% w lipcu) oraz „wznoszenie budynków” (-5,0% r/r wobec -7,8%). Dynamika produkcji w kategorii „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” utrzymała się na wysokim poziomie (11,8% r/r) i nie zmieniła się w porównaniu z lipcem. Taka struktura wzrostu produkcji potwierdza, że aktywność w budownictwie jest obecnie wspierana głównie przez dążenie jednostek sektora finansów publicznych do wykorzystania i rozliczenia w br. środków unijnych dostępnych w ramach poprzedniej wieloletniej perspektywy finansowej UE 2014-2020.

W kolejnych miesiącach oczekujemy dalszego wzrostu aktywności w budownictwie. Wsparciem dla produkcji budowlano-montażowej będzie wspomniane wyżej kończenie inwestycji publicznych współfinansowanych ze środków unijnych. Drugim czynnikiem dynamizującym produkcję będzie stopniowe ożywienie w budownictwie mieszkaniowym, wspierane przez program Bezpieczny Kredyt 2% i dalszy spadek stóp procentowych oddziałujący w kierunku zwiększenia dostępności kredytu mieszkaniowego. Obserwowany od lutego br. znaczny wzrost liczby wniosków o kredyt mieszkaniowy, zdynamizowany przez uruchomienie programu Bezpieczny Kredyt 2%, stanowi silne wsparcie dla naszego scenariusza. Zgodne z nim są również najnowsze wyniki badań koniunktury w budownictwie. Wskazują one na utrzymujące się w ostatnich miesiącach stopniowe zwiększenie oczekiwanej produkcji oraz wzrost bieżącego i oczekiwanego krajowego portfela zamówień.

Dynamika PKB w III kw. wróci do dodatniego poziomu

Opublikowane wczoraj nieznacznie gorsze od oczekiwań dane o produkcji przemysłowej (por. MAKROpuls z 20.09.2023) oraz dzisiejsze wyraźnie lepsze od oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w sierpniu są zgodne z naszym scenariuszem, w którym roczna dynamika PKB w III kw. wyraźnie wzrośnie do 0,5% r/r wobec -0,6% w II kw. Mimo przyspieszenia dynamiki PKB w III kw. ukształtuje się ona znacząco poniżej wartości oczekiwanej w lipcowej projekcji NBP. Uważamy, że fakt ten będzie dla większości członków Rady Polityki Pieniężnej głównym argumentem na rzecz kolejnej obniżki stóp procentowych w październiku. Podtrzymujemy prognozę dwóch obniżek stóp na posiedzeniach w październiku i listopadzie (każdorazowo o 50 pb). Dostrzegamy jednak ryzyko w górę dla tego scenariusza, na co wskazuje wczorajsza wypowiedź prezesa NBP, w której zwrócił on uwagę, że „przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych znacząco się zawęziła”. Dodatkowym czynnikiem niepewności towarzyszącej prognozie stóp procentowych jest trudny do przewidzenia wynik październikowych wyborów parlamentarnych w Polsce.

Sierpniowe dane o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej są naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku