Inflacja zgodna ze wstępnym szacunkiem GUS

Dane GUS wskazały, że inflacja CPI zmniejszyła się w maju do 13,0% r/r wobec 14,7% w kwietniu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, poniżej konsensusu rynkowego (13,4%) oraz powyżej naszej prognozy (12,7%). Tym samym inflacja od 26 miesięcy pozostaje powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5% r/r).

Szeroki zakres spadku inflacji

Spadek inflacji miał szeroki zakres i został odnotowany we wszystkich głównych kategoriach koszyka inflacyjnego. Najważniejszym źródłem obniżenia inflacji był silny spadek dynamiki cen w kategorii paliwa (-9,5% r/r w maju wobec -0,1% w kwietniu), czego źródłem są obniżające się światowe ceny ropy naftowej, a także obserwowane w ostatnich miesiącach umocnienie złotego względem dolara oraz efekty wysokiej bazy sprzed roku (wzrost cen paliw o 5% m/m w maju 2022 r.). W kierunku zmniejszenia inflacji oddziaływała także niższa dynamika cen nośników energii (20,4% r/r w maju wobec 23,5% w kwietniu), co wynikało przede wszystkim z coraz niższego tempa wzrostu cen opału. Do spadku inflacji przyczyniło się również niższe tempo wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych (18,9% r/r w maju wobec 19,7% w kwietniu). Źródłem wolniejszego wzrostu cen żywności były głównie niższe dynamiki cen produktów mlecznych oraz olejów i tłuszczów.

Słabnąca presja inflacyjna?

W kierunku obniżenia inflacji w maju oddziaływała również niższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami zmniejszyła się w maju do 11,5% r/r wobec 12,2% w kwietniu. Warto jednak zauważyć, że spadek inflacji bazowej nie miał szerokiego zakresu. Za jej obniżenie pomiędzy kwietniem i maju odpowiadały prawie całkowicie trzy kategorie: usługi transportowe, turystyka zorganizowana oraz restauracje i hotele. Duża koncentracja źródeł spadku inflacji bazowej oznacza, że presja inflacyjna w gospodarce utrzymuje się nadal na podwyższonym poziomie i wykazuje ograniczoną tendencję do spadku.

Inflacja w trendzie spadkowym

Dzisiejsze dane w połączeniu z odnotowanym w ostatnim czasie umocnieniem złotego są zgodne z naszą prognozą zakładającą, że inflacja będzie się stopniowo obniżać w kolejnych miesiącach do poziomu 7,1% r/r w grudniu, a w całym 2023 r. spadnie do 11,8% wobec 14,3% w 2022 r.

Dzisiejsze finalne dane o inflacji są naszym zdaniem neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku