Silna poprawa koniunktury w polskim przetwórstwie

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się w listopadzie do 48,7 pkt. wobec 44,5 pkt. w październiku, kształtując się powyżej oczekiwań rynku (45,4 pkt.) oraz naszej prognozy (45,5 pkt.). Tym samym indeks osiągnął w październiku najwyższą wartość od kwietnia 2022 r. Niemniej jednak wciąż (już od 19 miesięcy) pozostaje on poniżej granicy 50 pkt., oddzielającej wzrost od spadku aktywności.

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu indeksu było zmniejszenie tempa spadku napływu nowych zamówień ogółem. Podobnie jak w październiku, składowa dla zamówień ogółem zwiększyła się w większym stopniu niż składowa dla zamówień eksportowych, co sugeruje, że źródłem poprawy popytu był napływ krajowych zleceń, wspierany głównie przez wzrost popytu konsumpcyjnego. Do wzrostu indeksu PMI przyczyniło się również zwiększenie jego składowych dla bieżącej produkcji, zatrudnienia i czasu oczekiwania na dostawę. Choć składowa dla bieżącej produkcji ukształtowała się w listopadzie nadal na poziomie niższym od 50 pkt., jej poziom był najwyższy od lutego 2023 r. Sygnalizuje to, że tempo spadku aktywności w polskim przetwórstwie znacząco się zmniejszyło.

Zwiastun odwrócenia cyklu zapasów

W listopadzie odnotowano znaczący wzrost składowej dla cen surowców, która po raz pierwszy od marca ukształtowała się powyżej 50 pkt. Wyraźnie wzrosła również składowa dla cen produkcji sprzedanej, choć jej poziom nadal sygnalizuje spadek tych cen. W naszej ocenie dane te wskazują, że wspomniana wyżej poprawa koniunktury w zakresie napływu nowych zamówień oraz wzrost cen dóbr pośrednich oddziałują w kierunku wzrostu cen dóbr gotowych. To z kolei – w warunkach ożywienia popytu konsumpcyjnego - stanowi czynnik spowalniający spadek inflacji w Polsce.

Naszym zdaniem najważniejszym sygnałem płynącym z listopadowej ankiety jest wyraźne odwrócenie niekorzystnej tendencji w zakupach dóbr pośrednich i zapasach wyrobów gotowych. Składowa dla zakupów dóbr pośrednich, kształtująca się nadal poniżej 50 pkt., wzrosła do poziomu najwyższego od maja 2022 r. Z kolei składowa dla zapasów wyrobów gotowych wskazała na wyraźny wzrost zapasów i była najwyższa od lipca 2022 r. Naszym zdaniem tendencje te są zwiastunem odwrócenia cyklu zapasów, który w ostatnich kwartałach był czynnikiem ograniczającym aktywność w przetwórstwie i oddziałującym w kierunku zmniejszenia dynamiki PKB (por. MAKROpuls z 30.11.2023). Taką ocenę wspiera odnotowany w listopadzie wzrost indeksu PMI dla produkcji oczekiwanej w horyzoncie 12 miesięcy do poziomu najwyższego od lutego 2022 r.

Warto zwrócić uwagę, że przeciętny poziom indeksu PMI w okresie październik-listopad (46,6 pkt.) ukształtował się wyraźnie powyżej średniej wartości z III kw. (43,5 pkt.), co stanowi wsparcie dla naszej prognozy przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce w IV kw. (do 1,9% r/r wobec 0,5% w III kw.).

Dzisiejsze dane są naszym zdaniem pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia