Realne wynagrodzenia wzrosły po raz pierwszy od lipca 2022 r.

Wyraźne wyhamowanie tempa spadku produkcji przemysłowej

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w czerwcu o 1,4% r/r wobec spadku o 2,8% r/r w maju, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (-1,6%) oraz poniżej naszej prognozy (-1,0%). Do spowolnienia tempa spadku produkcji przyczyniły się efekty niskiej bazy sprzed roku. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w czerwcu o 0,4% m/m, co jest jej pierwszym wzrostem od lutego br.

Produkcja przemysłowa wspierana przez ożywienie w branży motoryzacyjnej

W branżach eksportowych produkcja zwiększyła się w czerwcu o 7,2% r/r wobec wzrostu o 3,8% w maju, podczas gdy dalszy spadek produkcji w ujęciu rocznym, choć mniejszy niż w maju, odnotowano w firmach powiązanych z budownictwem (-4,1% wobec -8,5%) i pozostałych branżach (-5,1% wobec -5,6%). Warto zauważyć, że głównym źródłem wzrostu dynamiki produkcji w branżach eksportowych pomiędzy majem i czerwcem była kategoria „produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep” (+19,7% r/r w czerwcu wobec 11,8% w maju). Jest to spójne z tendencjami obserwowanymi w ostatnich miesiącach - ożywieniem w branży motoryzacyjnej w Niemczech oraz dobrymi wynikami w polskim eksporcie samochodów i części samochodowych raportowanymi przez NBP (por. MAKROmapa z 17.07.2023). Natomiast utrzymujący się spadek produkcji w branżach nieeksportowych odzwierciedla słabość popytu wewnętrznego (konsumpcyjnego i inwestycyjnego) w Polsce. Podtrzymujemy ocenę, że w II poł. br. można oczekiwać wyraźnego przyspieszenia dynamiki produkcji w tych branżach, wspieranego przez oczekiwany dalszy spadek inflacji, oddziałujący w kierunku zwiększenia realnej dynamiki płac i konsumpcji oraz wzrost inwestycji mieszkaniowych i współfinansowanych ze środków unijnych. W II poł. br. spodziewamy się również dalszego przyspieszenia wzrostu produkcji w branżach eksportowych, dla której wsparciem będzie oczekiwane ożywienie gospodarcze w strefie euro.

Ożywienie w budownictwie coraz bliżej

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się w czerwcu do 1,5% r/r wobec spadku o 0,6% w maju, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (+1,8%) i naszej prognozy (+2,0%). Wzrost dynamiki produkcji wynikał z efektu niskiej bazy sprzed roku. W kierunku wzrostu dynamiki produkcji pomiędzy majem a czerwcem oddziaływało jej zwiększenie w kategoriach „wznoszenie budynków” (-5,7% r/r w czerwcu wobec -12,2% w maju) oraz „roboty budowlane specjalistyczne” (3,8% wobec 0,9%), podczas gdy przeciwny wpływ miała niższa dynamika w kategorii „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” (5,9% wobec 9,1%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa ogółem zmniejszyła się w czerwcu o 0,5% m/m, a tym samym obniżyła się już czwarty miesiąc z rzędu.

Napływające w ostatnich miesiącach wyniki badań koniunktury GUS wskazują na stopniową poprawę sytuacji w budownictwie. Na szczególną uwagę zasługują wskaźniki dla bieżących jak i oczekiwanych zamówień, które utrzymują się w wyraźnym trendzie wzrostowym. Uważamy, że w kolejnych miesiącach istotnym czynnikiem wspierającym aktywność w budownictwie mieszkaniowym będzie program Bezpieczny Kredyt 2%. Z kolei aktywność w budownictwie w ramach kategorii „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” będzie wspierana przez dążenie jednostek sektora finansów publicznych do wykorzystania i rozliczenia w br. środków unijnych dostępnych w ramach poprzedniej wieloletniej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Jest to spójne z nasza oceną, zgodnie z którą w II poł. br. rozpocznie się stopniowe ożywienie aktywności w budownictwie.

Realne wynagrodzenia wzrosły po raz pierwszy od lipca 2022 r.

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w czerwcu do 11,9% r/r wobec 12,2% w maju, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (12,1%) i zgodnie z naszą prognozą. W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w czerwcu o 0,4% r/r wobec spadku o 0,7% w maju, co jest ich pierwszym wzrostem od lipca 2022 r. Dane o strukturze wzrostu płac w czerwcu wskazują, że za zmniejszenie tempa wzrostu nominalnych wynagrodzeń ogółem pomiędzy majem a czerwcem odpowiadała przede wszystkim niższa dynamika płac w górnictwie (-4,9% r/r w czerwcu wobec 20,2% w maju). Przeciwny wpływ miał natomiast wzrost dynamiki wynagrodzeń w przetwórstwie (12,2% r/r w czerwcu wobec 11,3% w maju), co stanowi pewne zaskoczenie w kontekście procesów restrukturyzacyjnych obserwowanych w tym sektorze (patrz poniżej) i ma naszym zdaniem przejściowy charakter. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach nominalna roczna dynamika płac będzie kształtować się w łagodnym trendzie spadkowym, który będzie również obserwowany w przypadku przeciętnego wynagrodzenia w całej gospodarce. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia nominalnego tempa wzrostu płac w kolejnych kwartałach będzie oczekiwany przez nas silny spadek inflacji i związane z nim zmniejszenie presji płacowej w przedsiębiorstwach.

Kontynuacja procesów restrukturyzacyjnych w przetwórstwie

Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw obniżyła się w czerwcu do 0,2% r/r wobec 0,4% w maju. Tym samym ukształtowała się ona poniżej konsensusu rynkowego równego naszej prognozie. W porównaniu z majem zatrudnienie zmniejszyło się w czerwcu o 4,9 tys. osób. Redukcja etatów była skoncentrowana w przetwórstwie przemysłowym (spadek o 2,7 tys. osób), potwierdzając kontynuację procesów restrukturyzacyjnych obserwowanych w tym sektorze w ostatnich miesiącach.

Stabilizacja dynamiki zatrudnienia oraz wolniejszy spadek realnych płac w sektorze przedsiębiorstw złożyły się na zwiększenie realnej dynamiki funduszu płac w przedsiębiorstwach (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia skorygowanego o zmiany cen) do 0,6% r/r w czerwcu (najwyższy poziom od lipca 2022 r.) wobec -0,3% w maju W konsekwencji realna dynamika funduszu płac wzrosła w II kw. do -0,5% r/r wobec -2,5% w I kw. Tym samym dane o funduszu płac są spójne z naszą prognozą dynamiki konsumpcji (-3,5% r/r w II kw. wobec -2,0% w I kw.), ograniczanej przez efekt wysokiej ubiegłorocznej bazy. Bardziej precyzyjna ocena tendencji w zakresie kształtowania się spożycia prywatnego będzie możliwa po zapoznaniu się z czerwcowymi danymi o sprzedaży detalicznej, które zostaną opublikowane jutro.

Materializuje się scenariusz miękkiego lądowania w polskiej gospodarce

Dzisiejsze dane o produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej i rynku pracy nie zmieniają naszej prognozy PKB w II kw. (-0,2% r/r wobec -0,3% w I kw.) i całym 2023 r. (1,2% wobec 5,1% w 2022 r.). Podtrzymujemy tym samym nasz scenariusz „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki, zgodnie z którym dynamika PKB w Polsce w 2023 r. wyraźnie się obniży, jednak pozostanie ona dodatnia, a silnemu spowolnieniu wzrostu gospodarczego nie będzie towarzyszyć znaczący wzrost bezrobocia.

Czerwcowe dane o produkcji przemysłowej i rynku pracy są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

Obsługa bieżąca

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia