Zgodnie z finalnymi danymi GUS, inflacja CPI zmniejszyła się we wrześniu do 8,2% r/r wobec 10,1% w sierpniu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS. Tym samym inflacja od 30 miesięcy pozostaje powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5% r/r). Najważniejszym źródłem obniżenia inflacji we wrześniu był silny spadek inflacji bazowej, która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła 8,5% r/r wobec 10,0% w sierpniu. Spadek ten miał szeroki zakres i został odnotowany we wszystkich kategoriach inflacji bazowej: „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe”, „odzież i obuwie”, „użytkowanie mieszkania” (po wyłączeniu nośników energii), „wyposażenie i prowadzenie gospodarstwa domowego”, „zdrowie”, „transport” (z wyłączeniem paliw do prywatnych środków transportu), „łączność” „rekreacja i kultura”, „restauracje i hotele” oraz „inne wydatki na towary i usługi”. Szacujemy, że ceny towarów i usług uwzględnianych w ramach inflacji bazowej nie zmieniły się we wrześniu w ujęciu miesięcznym. Oznacza to, że miesięczny wskaźnik inflacji bazowej ukształtował się we wrześniu na poziomie zbliżonym do wzorca sezonowego. Wskazuje to na stopniowy spadek presji inflacyjnej w polskiej gospodarce.

Wysoka ubiegłoroczna baza nadal wspiera dezinflację

Do spadku rocznego wskaźnika inflacji we wrześniu przyczyniło się również zmniejszenie dynamiki cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (10,4% r/r wobec 12,7% w sierpniu), spowodowane przez efekty wysokiej bazy oraz obniżające się światowe ceny surowców rolnych. Do zmniejszenia inflacji przyczyniła się także niższa dynamika cen nośników energii (9,9% r/r we wrześniu wobec 13,9% w sierpniu), co wynikało z efektów wysokiej ubiegłorocznej bazy oraz uwzględnienia przez GUS wstecznej obniżki cen prądu w ramach przysługującego gospodarstwom domowym limitu. W kierunku zmniejszenia rocznej dynamiki cen oddziaływało również pogłębienie spadku cen paliw (-7,0% r/r we wrześniu wobec -6,1% w sierpniu), związane z odnotowanym we wrześniu br. relatywnie silnym spadkiem ich cen w ujęciu miesięcznym (-3,1% m/m wobec -2,1% we wrześniu ub. r.).

Inflacja pozostanie w trendzie spadkowym

Dzisiejsze dane są zgodne z naszą prognozą, zgodnie z którą do II kw. 2024 r. inflacja pozostanie w trendzie spadkowym. W konsekwencji, grudniu br. osiągnie ona poziom 6,6% r/r., a lokalne minimum dla inflacji wyniesie 3,2% i zostanie odnotowane w kwietniu 2024 r. Stopniowy spadek inflacji będzie miał szeroki zakres i będzie wspierany przez dalsze obniżenie inflacji bazowej, zmniejszenie dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz spadek tempa wzrostu cen nośników energii. W przeciwnym kierunku będzie oddziaływał oczekiwany przez nas stopniowy wzrost rocznej dynamiki cen paliw począwszy od października br., będący wypadkową kształtowania się cen ropy naftowej, kursu złotego względem dolara oraz normalizacji krajowych cen paliw po wyborach parlamentarnych. Oczekujemy, że dalszy spadek inflacji skłoni RPP do obniżenia stóp procentowych o 25pb w listopadzie i grudniu. Następnie w styczniu i lutym oczekujemy pauzy w cyklu łagodzeniu polityki pieniężnej, który zostanie wznowiony w marcu. Uważamy, że stopy procentowe zostaną obniżone łącznie o 75pb w marcu, kwietniu i maju. W efekcie, stopa referencyjna NBP osiągnie poziom 4,50% i pozostanie na tym poziomie do końca 2024 r. Należy podkreślić, że wynik zaplanowanych na najbliższą niedzielę wyborów parlamentarnych w Polsce stanowi istotny czynnik ryzyka dla naszej prognozy stóp procentowych.

Dzisiejsze finalne dane o inflacji są naszym zdaniem neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku