Finalne dane o inflacji powyżej wstępnego szacunku

Zgodnie z finalnymi danymi GUS, inflacja CPI nie zmieniła się w listopadzie względem października i wyniosła 6,6% r/r, kształtując się powyżej wstępnego szacunku (6,5%). Mimo obserwowanego w ostatnich miesiącach silnego spadku, inflacja od 32 miesięcy pozostaje powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5% r/r).

Niższa inflacja bazowa głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku inflacji

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia inflacji była niższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami zmniejszyła się w listopadzie do 7,3% r/r wobec 8,0% w październiku i ukształtowała się na najniższym poziomie od marca 2022 r. Jej spadek w listopadzie miał szeroki zakres i został odnotowany w większości jej kategorii: „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe”, „wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego”, „łączność”, „rekreacja i kultura”, „edukacja”, „restauracje i hotele” oraz „inne wydatki na towary i usługi”. Szacujemy, że inflacja bazowa liczona w ujęciu miesięcznym wyniosła w listopadzie ok. -0,1% m/m. Tym samym ukształtowała się ona nieznacznie poniżej wzorca sezonowego w listopadzie (ok. 0,0%), co wskazuje na stopniowy spadek presji inflacyjnej.

Efekty wysokiej bazy wspierają spadek inflacji

W kierunku spadku inflacji ogółem oddziaływała również niższa dynamika cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (7,3% r/r w listopadzie wobec 8,0% w październiku). Warto jednak zauważyć, że obniżenie inflacji w tej kategorii wynikało w listopadzie głównie z efektów wysokiej bazy sprzed roku, podczas gdy miesięczna dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych ukształtowała się powyżej wzorca sezonowego. W znacznym stopniu było to związane ze wzrostem cen owoców i warzyw, czemu sprzyjają słabsze tegoroczne zbiory (por. AGROmapa z 12.12.2023). Kolejnym czynnikiem sprzyjającym obniżeniu inflacji była niższa dynamika cen nośników energii (7,9% r/r wobec 8,3%), co wynikało przede wszystkim z efektów wysokiej bazy sprzed roku. W kierunku wzrostu inflacji oddziaływała natomiast wyższa dynamika cen paliw (-5,7% r/r wobec -14,4%), której zwiększenie było w znacznym stopniu związane z wygaśnięciem obserwowanego we wrześniu i w październiku efektu anomalii cenowych na krajowym rynku paliw.

Decyzje nowego rządu kluczowe dla perspektyw inflacji

Uważamy, że w najbliższych dwóch kwartałach inflacja pozostanie w trendzie spadkowym i w II kw. 2024 r. osiągnie swoje minimum lokalne na poziomie 4,6%. Dostrzegamy jednak znaczące ryzyko w dół dla tego scenariusza związane z wysokim prawdopodobieństwem utrzymania zerowej stawki VAT na podstawowe produkty żywnościowe w pierwszej połowie przyszłego roku i uchwaloną przez Sejm w ubiegłym tygodniu ustawą o zamrożeniu cen energii elektrycznej, gazu i ciepła systemowego do połowy 2024 r. Materializacja tego ryzyka oznaczałaby wzrost prawdopodobieństwa obniżki stóp procentowych wcześniej niż obecnie prognozujemy (oczekujemy obniżki o 25pb w listopadzie).

Opublikowane dzisiaj finalne dane o inflacji są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku