Dane o PKB poniżej oczekiwań

Zgodnie z finalnym szacunkiem GUS, dynamika PKB zmniejszyła się do -0,6% r/r w II kw. b.r. wobec -0,3% r/r w I kw., kształtując się nieznacznie poniżej wstępnego szacunku (-0,5%) i naszej prognozy (-0,2%).

Do spadku dynamiki PKB w II kw. w porównaniu z I kw. przyczynił się niższy wkład konsumpcji, której dynamika obniżyła się z -2,0% r/r w I kw. do -2,7%. Obniżenie rocznej dynamiki konsumpcji było spowodowane głównie efektem wysokiej ubiegłorocznej bazy związanej ze wzrostem wydatków gospodarstw domowych wywołanych napływem uchodźców z Ukrainy. Przyczyną obniżenia rocznej dynamiki PKB w II kw. był również spadek wkładu eksportu netto (z 4,3 pkt. proc. w I kw. do 3,1 pkt. proc.), spowodowany silniejszym zmniejszeniem rocznej dynamiki eksportu niż importu. Co ciekawe, w II kw. odnotowano zaskakujący spadek wolumenu eksportu w ujęciu rocznym, do czego naszym zdaniem przyczyniło się zmniejszenie eksportu towarów do krajów będących głównymi partnerami handlowymi Polski.

W II kw. odnotowano silnie ujemny wkład przyrostu zapasów do wzrostu PKB (-3,8 pkt. proc.), który zwiększył się nieznacznie w porównaniu z I kw. (-4,1 pkt. proc.), tym samym dynamizując wzrost gospodarczy w ujęciu rocznym. Utrzymujący się silnie ujemny wkład przyrostu zapasów był efektem dalszej redukcji nadmiarowych zapasów buforowych zakumulowanych w przetwórstwie przemysłowym w okresie pandemii i po wybuchu wojny w Ukrainie, na co wskazywały wyniki badań koniunktury (PM

I).

W strukturze PKB w II kw. na uwagę zasługuje przyspieszenie wzrostu inwestycji do 7,9% r/r z 5,5% w II kw. Naszym zdaniem głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia dynamiki nakładów brutto na środki trwałe było zwiększenie dynamiki inwestycji przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób, która wyniosła 12,9% r/r (najwyżej od II kw. 2019 r.) wobec 7,2% w I kw. Przyspieszenie wzrostu inwestycji firm było na tyle silne, że skompensowało negatywne dla dynamiki nakładów ogółem prognozowane przez nas w II kw. spowolnienie wzrostu inwestycji mieszkaniowych i publicznych. Głównym źródłem przyspieszenia wzrostu inwestycji firm w II kw. były rosnące nakłady na „maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia”. Wskazuje to, że spowolnienie wzrostu popytu zewnętrznego (efekt silnego pogorszenia koniunktury w przetwórstwie przemysłowym strefy euro) i wewnętrznego (spadek wydatków gospodarstw domowych na konsumpcję) stanowią silny impuls do restrukturyzacji przedsiębiorstw, której celem jest zwiększenie wydajności pracy.

RPP obniży stopy procentowe we wrześniu

Dynamika PKB w II kw. ukształtowała się poniżej naszej prognozy. Była ona również niższa od założonej w lipcowej projekcji NBP (-0,1% r/r). Dane dotyczące aktywności gospodarczej i koniunktury w okresie lipiec-sierpień br. sygnalizują, że wzrost gospodarczy w III kw. ukształtuje się najprawdopodobniej na poziomie niższym niż założono w projekcji NBP (1,2% r/r) i poniżej naszej prognozy (1,4%).

Zgodnie z opublikowanym dziś wstępnym szacunkiem GUS, inflacja w sierpniu wyniosła 10,1% r/r wobec 10,8% w lipcu. Do znaczącego spadku inflacji przyczyniły się efekty wysokiej ubiegłorocznej bazy, oddziałujące w kierunku zmniejszenia dynamiki cen żywności i nośników energii oraz obniżenia inflacji bazowej po wyłączeniu cen żywności i nośników energii. Uważamy, że mimo niespełnienia jednego z warunków obniżki stóp procentowych określonych przez prezesa NBP w czerwcu, jakim był spadek inflacji poniżej 10% (por. MAKROpuls z 6.07.2023), pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego w Polsce skłoni większość członków RPP do obniżenia stóp procentowych o 25 pb na posiedzeniu we wrześniu. W konsekwencji, zrewidowaliśmy naszą prognozę stóp procentowych, zgodnie z którą RPP obniży stopy o 25 pb na posiedzeniach we wrześniu i w październiku, każdorazowo o 25 pb (przed rewizją oczekiwaliśmy obniżek w październiku i listopadzie). Nadal oczekujemy, że powrót do cyklu obniżek nastąpi w I kw. 2024 r., a ich oczekiwana skala w 2024 r. wyniesie 125 pb.

Nasz zrewidowany scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w poniedziałkowej MAKROmapie.

Dzisiejsze dane o PKB i inflacji są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku