Spadek sprzedaży detalicznej wyhamowuje

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS dynamika nominalnej sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w czerwcu do 2,1% r/r wobec 1,8% w maju, kształtując się zgodnie z naszą prognozą i poniżej konsensusu rynkowego (2,6%). Sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych zmniejszyła się w czerwcu o 4,7% r/r wobec spadku o 6,8% w maju. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła w czerwcu o 0,6% m/m.

Do zwiększenia rocznej dynamiki sprzedaży przyczyniły się efekt niskiej ubiegłorocznej bazy (po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych sprzedaż spadła w czerwcu ub.r. o 1,8% m/m) oraz wyraźny wzrost dynamiki realnego funduszu płac w czerwcu, wspierany przez znaczący spadek inflacji (por. MAKROpuls z 20.07.2023). Podobnie jak w maju, spadek sprzedaży detalicznej liczonej w cenach stałych w ujęciu rocznym miał w czerwcu szeroki zakres i został odnotowany we wszystkich raportowanych przez GUS kategoriach z wyjątkiem kategorii „farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny”. Tempo spadku sprzedaży wyhamowało jednak w porównaniu do maja w większości kategorii (poza „pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach”).

Dane o sprzedaży wskazują na punkt zwrotny dla konsumpcji

Naszym zdaniem wyrównana sezonowo sprzedaż detaliczna osiągnęła w II kw. lokalne minimum i począwszy od III kw. jej poziom będzie rósł. Wzrost sprzedaży detalicznej będzie, w połączeniu z ożywieniem w segmencie usług, oddziaływał w kierunku silnego wzrostu dynamiki konsumpcji z -3,5% r/r w II kw. do 0,7% w III kw. Wsparciem dla wzrostu konsumpcji w ujęciu rocznym będą ustąpienie efektu wysokiej ubiegłorocznej bazy oraz dalszy szybki spadek inflacji i powiązane z nim zwiększenie realnej dynamiki funduszu płac. Czynnikiem wzmacniającym ożywienie popytu konsumpcyjnego w najbliższych miesiącach będą również poprawiające się nastroje konsumenckie. W lipcu odnotowano znaczący wzrost wskaźników koniunktury konsumenckiej obrazujących skłonność do dokonywania ważnych zakupów zarówno w odniesieniu do bieżących wydatków (poziom najwyższy od lutego 2022 r.), jak i zakupów oczekiwanych w horyzoncie rocznym (najwyżej od grudnia 2021 r.). Sygnalizuje to, że ożywienie popytu konsumpcyjnego będzie miało szeroki zakres i będzie obejmować sprzedaż dóbr trwałego użytku.

Czerwcowe dane o sprzedaży detalicznej są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku