Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się w lutym do 48,5 pkt. wobec 47,5 pkt. w styczniu, kształtując się powyżej oczekiwań rynku (48,0 pkt.) oraz naszej prognozy (48,2 pkt.). Tym samym indeks od dziesięciu miesięcy pozostaje poniżej granicy 50 pkt., oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Zwiększenie wartości indeksu wynikało z wyższych wkładów 4 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień, zapasów materiałów, zatrudnienia oraz bieżącej produkcji), podczas gdy przeciwny wpływ miał niższy wkład składowej dla czasu dostaw.

W danych na szczególną uwagę zasługuje coraz wolniejsze tempo spadku bieżącej produkcji oraz nowych zamówień, w tym nowych zamówień eksportowych. Niemniej ankietowane w lutym firmy nadal sygnalizowały problemy ze słabym popytem, który pozostaje pod wpływem wojny w Ukrainie oraz utrzymującej się wysokiej inflacji. Niższy popyt znalazł również odzwierciedlenie w pierwszym od stycznia 2020 r. skróceniu czasu dostaw. Przyspieszeniu dostaw sprzyjało również zmniejszenie barier podażowych (por. MAKROmapa z 27.02.2023).

W warunkach spadającej bieżącej produkcji jak i nowych zamówień, firmy kontynuowały procesy restrukturyzacyjne dostosowując skalę swojej działalności do bieżących warunków rynkowych (por. MAKROpuls z 01.02.2023). Znalazło to odzwierciedlenie w dalszym zmniejszeniu zapasów dóbr pośrednich wykorzystywanych w procesie produkcji, a także redukcji zatrudnienia. Mimo to, ankietowane firmy nadal odczuwają zauważalną nadwyżkę mocy przerobowych, co wskazuje na przestrzeń do dalszej restrukturyzacji przedsiębiorstw w warunkach osłabionego popytu.

W lutym doszło do wyraźnego obniżenia tempa wzrostu cen zarówno dóbr finalnych, jak i dóbr pośrednich wykorzystywanych w procesie produkcji. Jest to konsekwencją obniżającej się presji kosztowej, jak również słabszego popytu. Tym samym odnotowane w styczniu nieoczekiwane przyspieszenie wzrostu cen we wspomnianych wyżej kategoriach było przejściowe (por. MAKROpuls z 01.02.2023). Jest to spójne z naszą oceną, zgodnie z którą kolejne miesiące przyniosą dalsze osłabienie presji cenowej w polskim przetwórstwie, co będzie sprzyjało prognozowanemu przez nas stopniowemu obniżeniu inflacji w Polsce.

W lutym doszło do silnego wzrostu indeksu dla oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy, który zwiększył się do najwyższego poziomu od kwietnia 2022 r. i od czterech miesięcy pozostaje powyżej granicy 50 pkt. Sygnalizuje to, że uruchomione w wielu firmach procesy restrukturyzacyjne, zmierzające do zwiększenia wydajności i ograniczenia zużycia energii, a także łagodny charakter spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce (por. MAKROpuls z 28.02.2023) oraz odnotowana w lutym poprawa koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski (por. MAKROmapa z 27.02.2023), skłoniły część firm do formułowania bardziej optymistycznych ocen dotyczących ich przyszłej aktywności.

Wyniki badań koniunktury w polski przetwórstwie stanowią wsparcie dla naszego scenariusza „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki. Zgodnie z tym scenariuszem dynamika polskiego PKB w 2023 r. wyraźnie obniży się (do 1,2% wobec 4,9% w 2022 r.), jednak pozostanie ona dodatnia, a spowolnieniu wzrostu gospodarczego nie będzie towarzyszyć znaczący wzrost bezrobocia (por. MAKROpuls z 28.02.2023).

Dzisiejsze dane są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku