Realne wynagrodzenia spadają coraz szybciej

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w czerwcu do 13,0% r/r wobec 13,5% w maju, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego zgodnego z naszą prognozą (13,3%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zmniejszyły się w czerwcu o 2,2% r/r wobec spadku o 0,3% w maju. Tym samym czerwiec był drugim miesiącem z rzędu, w którym odnotowano spadek realnych wynagrodzeń w ujęciu rocznym, będący efektem szybszego wzrostu cen niż nominalnych wynagrodzeń. W naszej ocenie obniżająca się w ostatnich miesiącach nominalna dynamika wynagrodzeń może świadczyć o tym, że firmy w warunkach pogarszającej się koniunktury są coraz mniej skłonne podnosić wynagrodzenia, mimo utrzymującej się silnej presji płacowej związanej z rosnącą inflacją.

Firmy zaczynają ograniczać zatrudnianie nowych pracowników

Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się do 2,2% r/r w czerwcu z 2,4% w maju, kształtując się zgodnie z konsensusem rynkowym i powyżej naszej prognozy (2,1%). Zatrudnienie zwiększyło się o 5,1 tys. w ujęciu miesięcznym. Zgodnie z komunikatem GUS zwiększenie przeciętnego zatrudnienia w maju 2022 r. miało w znacznym stopniu charakter sezonowy. Uważamy, że tendencja do spowolnienia wzrostu zatrudnienia będzie nasilała się w kolejnych miesiącach z uwagi na zmniejszenie popytu na pracę powiązane z oczekiwanym przez nas spowolnieniem wzrostu gospodarczego. Wsparcie dla takiej oceny stanowią wyniki badań koniunktury GUS wskazujące spadek wskaźnika dla przewidywanego zatrudnienia we wszystkich analizowanych branżach.

Spadek realnego funduszu płac czynnikiem ryzyka dla naszej ścieżki konsumpcji

Spowolnienie wzrostu zatrudnienia i spadek realnych płac w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym przyczyniły się do zmniejszenia realnej dynamiki funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia skorygowanego o zmiany cen) do -0,1% r/r w czerwcu wobec 2,1% w maju. W konsekwencji przeciętna dynamika realnego funduszu płac obniżyła się w II kw. do 2,1% r/r wobec 3,8% w I kw. W efekcie, dzisiejsze dane stanowią ryzyko w dół dla naszej prognozy przyspieszenia konsumpcji w II kw. (do 7,4% r/r z 6,6% w I kw.). Precyzyjniejsza ocena tego ryzyka będzie możliwa po zapoznaniu się z danymi o sprzedaży detalicznej za czerwiec, które zostaną opublikowane w piątek.

Kolejny spadek odsezonowanej produkcji przemysłowej

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w czerwcu o 10,4% r/r wobec wzrostu o 14,9% w maju (rewizja w dół z 15,0%), kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (11,2%) i powyżej naszej prognozy (9,1%). W kierunku spadku dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy majem a czerwcem oddziaływał efekt statyczny w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w maju liczba ta była o dwa dni większa niż w 2021 r., podczas gdy w czerwcu była ona taka sama jak rok temu). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w czerwcu o 0,9% m/m (trzeci z rzędu spadek produkcji w ujęciu miesięcznym). Odnotowany od marca br. skumulowany spadek produkcji wyniósł zatem 3,8%.

Spadek dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy majem a czerwcem miał szeroki zakres i został odnotowany zarówno w kategoriach, w których sprzedaż w dominującym stopniu skierowana jest na eksport (8,3% r/r w czerwcu wobec 13,5% w maju), w branżach powiązanych z budownictwem (14,2% wobec 20,2%), jak i pozostałych branżach (10,8% wobec 14,8%). Szeroki zakres spadku dynamiki produkcji przemysłowej był wcześniej sygnalizowany przez wyraźne pogorszenie wskaźników koniunktury zarówno w Polsce, jak i wśród głównych partnerów handlowych Polski (por. MAKROmapa z 27.06.2022 oraz MAKROpuls z 01.07.2022).

Spowolnienie wzrostu PKB w II kw.

Dzisiejsze dane są kolejnym sygnałem oczekiwanego przez nas silnego spowolnienia wzrostu PKB w Polsce w II kw. (do 4,7% r/r z 8,5% w I kw.). Dokładniejsza ocena tendencji aktywności gospodarczej w II kw. będzie możliwa po zapoznaniu się z piątkowymi danymi o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w czerwcu.

Naszym zdaniem dzisiejsze dane są neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku