Wzrost wynagrodzeń w trendzie spadkowym

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w październiku do 13,0% r/r wobec 14,5% we wrześniu, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (13,8%) oraz naszej prognozy (14,2%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zmniejszyły się w październiku o 4,1% r/r wobec spadku o 2,3% we wrześniu.

Dane o strukturze wzrostu płac w październiku wskazują, że za zmniejszenie tempa wzrostu wynagrodzeń ogółem odpowiadała przede wszystkim niższa dynamika płac w dziale „przetwórstwo przemysłowe” (11,2% r/r w październiku wobec 12,6% we wrześniu). Ponadto, silne spowolnienie wzrostu płac odnotowano w kategoriach „górnictwo i wydobywanie” (10,8% r/r w październiku wobec 24,5% we wrześniu) oraz „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (11,5% r/r wobec 23,2%). Silny spadek dynamik w tych dwóch branżach wskazuje na prawdopodobne wygaśnięcie efektów jednorazowych (wypłat premii, dodatków), które przejściowo podbiły ścieżkę wynagrodzeń we wrześniu.

Badania koniunktury wśród przedsiębiorstw wskazują na utrzymującą się presję płacową, która ma szeroki zakres. Niemniej jednak podtrzymujemy naszą ocenę, że w warunkach rosnących kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz oczekiwanego spowolnienia wzrostu gospodarczego roczna dynamika wynagrodzeń będzie kształtowała się w lekkim trendzie spadkowym.

Pozornie silny wzrost zatrudnienia

Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zwiększyła się do 2,4% r/r w październiku z 2,3% we wrześniu, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (2,2%) i naszej prognozy (2,3%). Zatrudnienie zwiększyło się o 7,1 tys. w ujęciu miesięcznym i był to najsilniejszy październikowy wzrost od 2016 r. Uważamy jednak, że lepsze od oczekiwań dane o zatrudnieniu nie są sygnałem pozytywnych zmian tendencji na rynku pracy, jednak są głównie korektą po słabych wrześniowych danych. Odnotowano wówczas najsilniejszy wrześniowy spadek zatrudnienia w ujęciu m/m od 2001 r. Tym samym podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą w kolejnych miesiącach oczekujemy dalszego obniżenia rocznego tempa wzrostu zatrudnienia z uwagi na zmniejszenie popytu na pracę powiązane z oczekiwanym przez nas spowolnieniem wzrostu gospodarczego. Wsparciem dla takiej oceny są wyniki badań koniunktury przedsiębiorstw GUS. W październiku odsezonowany wskaźnik przewidywanego zatrudnienia w horyzoncie trzech miesięcy obniżył się we wszystkich analizowanych branżach poza „transportem i gospodarką magazynową” i osiągnął najniższe wartości od przełomu lat 2020 i 2021.

Zwiększenie dynamiki zatrudnienia oraz szybszy spadek realnych płac w sektorze przedsiębiorstw złożyły się na zmniejszenie realnej dynamiki funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia skorygowanego o zmiany cen) do -1,9 % r/r w październiku wobec -0,1% we wrześniu i 0,6% w III kw. Dane o funduszu płac stanowią wsparcie dla naszej prognozy dalszego spowolnienia wzrostu konsumpcji w IV kw. (0,5% r/r wobec 0,8% w III kw.).

Słabsze dane o produkcji spójne z „miękkim lądowaniem” polskiej gospodarki

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w październiku do 6,8% r/r wobec wzrostu o 9,8% we wrześniu, kształtując się znacząco poniżej konsensusu rynkowego (7,8%) spójnego z naszą prognozą. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w październiku o 0,3% m/m wobec wzrostu o 0,3% we wrześniu. Był to zatem pierwszy od czerwca br. spadek odsezonowanej produkcji w ujęciu m/m.

W strukturze produkcji na szczególną uwagę zasługuje utrzymywanie się szybkiego jej wzrostu w branżach eksportowych (18,1% r/r w październiku wobec 20,0% we wrześniu). Naszym zdaniem wparciem dla produkcji w branżach eksportowych jest redukcja zaległości produkcyjnych przy jednoczesnym osłabieniu barier podażowych (mniej dotkliwego braku surowców i komponentów). W branżach powiązanych z budownictwem odnotowano zmniejszenie dynamiki produkcji (z 9,6% we wrześniu do 6,2%). Za spowolnienie produkcji przemysłowej ogółem w październiku odpowiadało głównie silne wyhamowanie produkcji w branżach nieeksportowych i niezwiązanych z budownictwem do 0,8% r/r w 3,9% we wrześniu.

Opublikowane dziś dane o rynku pracy i produkcji przemysłowej w październiku nie zmieniają naszej prognozy dalszego spowolnienia wzrostu PKB w IV kw. (0,8% r/r wobec 3,5% w III kw.). Realizuje się tym samym nasz scenariusz „miękkiego lądowania”. Zgodnie z tym scenariuszem dynamika polskiego PKB w 2023 r. wyraźnie obniży się, jednak pozostanie ona dodatnia (1,2% r/r wobec 4,5% w 2022 r. i 6,8% w 2021 r.).

Uważamy, że dzisiejsze dane są lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku