Kolejna podwyżka o 50pb

Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Stopa referencyjna NBP wzrosła z 2,25% do 2,75%. Skala podwyżki stóp o 50pb była zgodna z konsensusem i mniejsza od naszej prognozy (75pb). RPP podjęła jednocześnie decyzję o podwyższeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 2,00% do 3,50%, co można interpretować jako normalizację parametrów polityki pieniężnej do warunków panujących przed wybuchem pandemii COVID-19.

W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą główną przyczyną podwyższonej inflacji w 2021 r. były czynniki podażowe (wzrost cen surowców i uprawnień do emisji CO2, związane z pandemią zaburzenia w łańcuchach dostaw oraz dokonane wcześniej podwyżki cen energii elektrycznej i gazu ziemnego). Podobnie jak w poprzednich miesiącach Rada odnotowała dodatkowy czynnik proinflacyjny w postaci trwającego ożywienia gospodarczego, w tym wzrostu dochodów gospodarstw domowych. W ocenie Rady inflacja, podbijana przez wzrost taryf na energię elektryczną, gaz i energię cieplną, utrzyma się na podwyższonym poziomie również w 2022 r., a czynnikiem ją ograniczającym będzie tzw. Tarcza Antyinflacyjna. W dłuższej perspektywie Rada oczekuje spadku inflacji, do czego przyczynią się oczekiwane wygaśnięcie części globalnych wstrząsów podbijających dynamikę cen oraz dotychczasowe podwyżki stóp procentowych.

RPP woli mocniejszy kurs od większych podwyżek stóp procentowych

Dzisiejsza decyzja RPP jest zgodna z wypowiedziami prezesa NBP z kilku ostatnich tygodni, które wskazywały na konieczność dalszego zacieśniania polityki pieniężnej, głównie w celu doprowadzenia do umocnienia kursu złotego. Kwestia ta została również oficjalnie poruszona w dzisiejszym komunikacie poprzez dodanie nowego fragmentu „aprecjacja złotego byłaby spójna z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej”. W komunikacie utrzymany został fragment mówiący, ze „NBP może nadal stosować interwencje na rynku walutowym”, a terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych.

Dodanie tego fragmentu do komunikatu jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę badania dotyczące mechanizmu transmisji polityki pieniężnej. W normalnych warunkach, maksymalna reakcja inflacji bazowej jest powodowana w około jednej trzeciej efektami kanału stopy procentowej i kanału kredytowego, a w dwóch trzecich efektami kanału kursu walutowego (por. MAKROmapa z 15.11.2021). Kanał kursowy transmisji stóp procentowych na inflację nie jest jednak obecnie w pełni drożny, bowiem kurs złotego nie umacnia się wyraźnie pomimo zacienienia polityki pieniężnej.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że bezpośrednio po ogłoszeniu dzisiejszej decyzji RPP doszło do wyraźnego osłabienia kursu złotego (kurs EURPLN wzrósł o ponad grosz). Oznacza to, że skala dzisiejszej podwyżki stóp procentowych była mniejsza od oczekiwań inwestorów. Jeśli RPP będzie chciała doprowadzić do aprecjacji kursu polskiej waluty, konieczne będzie przyspieszenie tempa zacieśniania polityki pieniężnej lub zbudowanie oczekiwań na większą łączną skalę podwyżek stóp procentowych. W przeciwnym wypadku kanał kursowy w ramach mechanizmu transmisji polityki pieniężnej pozostanie niedrożny, ograniczając antyinflacyjny wpływ podwyżek stóp procentowych. Prawdopodobieństwo bezpośredniej interwencji na rynku walutowym oceniamy obecnie jako niskie.

Cykl zacieśniania polityki pieniężnej będzie kontynuowany

Rada podtrzymała deklarację, że jej „decyzje w kolejnych miesiącach będą nadal nakierowane na obniżenie inflacji do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie, przy uwzględnieniu kształtowania się sytuacji koniunkturalnej, tak aby zapewnić średniookresową stabilność cen, a jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy po globalnym szoku pandemicznym”. Rada, podobnie jak w styczniu, uzależniła skalę łącznego zacieśnienia monetarnego od „napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji oraz wzrostu gospodarczego, w tym perspektyw sytuacji na rynku pracy”.

Treść komunikatu po posiedzeniu RPP stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym Rada będzie kontynuowała cykl zacieśniania polityki pieniężnej w kolejnych miesiącach. Uważamy, że stopy procentowe ukształtują się na poziomie 4,25% w II kw. br. Nie wykluczamy scenariusza, w którym w marcu Rada zdecyduje się przyspieszyć tempo zacieśniania polityki pieniężnej podnosząc stopy procentowe o 75pb. Ważnymi czynnikami wpływającymi na tę decyzję będzie kształtowanie się kursu EURPLN w najbliższych tygodniach, publikacja danych o styczniowej inflacji oraz wyniki marcowej projekcji inflacji. Więcej światła na perspektywy polityki pieniężnej rzuci jutrzejsza konferencja prasowa prezesa NBP.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem lekko negatywna dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku