Początek roku przyniósł pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się w styczniu do 54,5 pkt. wobec 56,1 pkt. w grudniu, kształtując się wyraźnie poniżej konsensusu rynkowego (56,4 pkt.) i nieznacznie poniżej naszej prognozy (54,9 pkt.). Spadek indeksu wynikał z niższych wkładów 3 z 5 jego składowych (dla bieżącej produkcji, nowych zamówień i zapasów), podczas gdy przeciwny wpływ miały wyższe wkłady składowych dla zatrudnienia oraz czasu dostaw.

Bariery podażowe ograniczają aktywność w polskim przetwórstwie

W danych na szczególną uwagę dalsze wydłużenie czasu dostaw przy jednoczesnym przyspieszeniu wzrostu cen zarówno dóbr pośrednich wykorzystywanych w produkcji, jak również dóbr finalnych. Taka struktura danych świadczy o narastaniu barier podażowych, które pozostają czynnikiem ograniczającym aktywność w polskim przetwórstwie. Jednocześnie stanowi ona pewne zaskoczenie w świetle opublikowanych w ubiegłym tygodniu wyników badań koniunktury w strefie euro, które wskazywały na zmniejszające się bariery podażowe (por. MAKROmapa z 31.01.2022).

Rosnąca presja kosztowa psuje nastroje w przetwórstwie

W danych warto zwrócić również uwagę na spadek indeksu dla oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy, który ukształtował się w styczniu br. na najniższym poziomie od listopada 2020 r. Zgodnie z raportem pogorszenie oczekiwań dotyczących przyszłej produkcji wynika przede wszystkim z narastającej presji kosztowej, z jaką zmagają się ankietowane firmy. W warunkach rosnących kosztów operacyjnych firmy stają przed koniecznością podnoszenia cen swoich finalnych produktów, co może być negatywne dla ich konkurencyjności.

Firmy zwiększają zatrudnienie

W styczniu br. odnotowano najsilniejszy od lipca ub. r. wzrost zatrudnienia. Zgodnie z raportem było to związane z narastającymi zaległościami produkcyjnymi. W naszej ocenie częściowo można tłumaczyć to również koniecznością tymczasowego zatrudnienia dodatkowych pracowników w celu zapewnienia ciągłości produkcji w warunkach utrzymującego się silnego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem w Polsce i rosnącym ryzykiem skierowania części załogi na kwarantannę (por. COVID Dashboard).

Wzrost PKB wyraźnie spowolni w I kw.

Uwzględniając dane napływające ze strefy euro, Chin oraz USA wskazujące na stopniowe zmniejszanie się barier podażowych uważamy, że w najbliższych miesiącach znajdą one odzwierciedlenie również w wyższej aktywności w polskim przetwórstwie. Nie zmienia to jednak naszej prognozy zakładającej wyraźne spowolnienie wzrostu PKB w Polsce w I kw. br. (do 4,5% r/r wobec szacowanych przez nas 7,2% w IV kw. – por. MAKROpuls z 31.01.2022).

Uważamy, że dzisiejsze słabsze od oczekiwań wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie są lekko negatywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku