Inflacja nieznacznie poniżej wstępnego szacunku

Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w czerwcu do 15,5% r/r wobec 13,9% w maju, kształtując się poniżej wstępnego szacunku GUS (15,6%). Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu inflacji była wyższa dynamika cen w kategorii „paliwa” (46,7% r/r w czerwcu wobec 35,4% w maju), co było efektem zarówno wzrostu cen ropy naftowej na światowym rynku, jak i osłabienia kursu złotego względem dolara. Czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu inflacji ogółem była również wyższa dynamika cen w kategorii „nośniki energii” (35,1% r/r wobec 31,4%), co wynikało przede wszystkim z przyspieszenia wzrostu cen opału (122,0% wobec 101,5% – najwyższa dynamika przynajmniej od stycznia 1999 r.). Ceny opału pozostają najsilniej drożejącą kategorią w koszyku inflacyjnym.

Do zwiększenia rocznego wskaźnika inflacji w czerwcu przyczyniła się również wyższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami zwiększyła się w czerwcu do 9,2% wobec 8,5% w maju, osiągając najwyższy poziom od kwietnia 2000 r. Jej wzrost wynikał z wyższej dynamiki cen m.in. w kategoriach „restauracje i hotele”, „rekreacja i kultura”, „wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego”, „łączność”, „zdrowie” „odzież i obuwie”, czy też „inne wydatki na towary i usługi”. Szeroki zakres wzrostu inflacji bazowej jest wypadkową wtórnych efektów wzrostu cen nośników energii, osłabienia kursu złotego i presji płacowej.

Do wzrostu inflacji ogółem przyczyniła także wyższa dynamika cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” (14,2% r/r w czerwcu wobec 13,5% w maju – najwyższy poziom przynajmniej od stycznia 1999 r.). Główną przyczyną wzrostu dynamiki cen żywności jest utrzymująca się presja kosztowa w przetwórstwie żywności związana m.in. z odnotowanym w I poł. 2022 r. silnym wzrostem cen surowców rolnych i nośników energii (w znacznym stopniu spowodowanym przez wojnę w Ukrainie) oraz rosnącymi kosztami pracy. Wśród kategorii produktowych, w przypadku których odnotowano znaczące przyspieszenie wzrostu cen w porównaniu z majem br., znalazły się mąka (38,0% r/r wobec 34,0%), mleko, sery i jaja (17,5% wobec 14,7%), oleje i tłuszcze (35,4% wobec 32,0%) i cukier (39,3% wobec 36,4%).

Szczyt inflacji wciąż przed nami

Dzisiejsze dane są zgodne z naszą prognozą, zgodnie z którą szczyt inflacji zostanie osiągnięty we wrześniu br. na poziomie 15,9%, a inflacja utrzyma się na poziomie przekraczającym 14% do lutego 2023 r. (por. MAKROmapa z 04.07.2022). Silnym wsparciem dla naszego scenariusza jest odnotowane w ostatnich tygodniach znaczące osłabienie kursu złotego wobec głównych walut, które będzie oddziaływać w kierunku wzrostu inflacji. Uważamy, że uporczywość inflacji, utrzymująca się wysoka dynamika płac oraz presja na osłabienie kursu złotego w związku ze wzrostem stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i strefie euro skłonią Radę Polityki Pieniężnej do kolejnych podwyżek stóp procentowych. Zgodnie z naszym zrewidowanym scenariuszem na najbliższych dwóch posiedzeniach RPP podniesie stopy procentowe o łącznie 75pb, a cykl podwyżek stopy referencyjnej NBP zakończy się w październiku na poziomie 7,25%.

Dzisiejsze dane o inflacji są neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

© 2024 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku